לחם יהודה הלכות ברכות פרק ו

לחם יהודה הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה ד
[ד] כ"מ בד"ה עד היכן וכו' ורב ששת מיקל יותר דלתרומה נמי סגי עד הקשרים שבסוף האצבעות כמו לחולין וכו' ע"כ. לא יכולתי להלום סברת רב ששת אליבא דהרי"ף ז"ל שאם הוא גורס כרב עד לפרק בחולין ועד לפרק בתרומה תיקשי ליה הברייתא דמיקל בתרומה כדין החולין וכ"ש אם נאמר דגריס כשמואל ואם נאמר דאע"פ שגורס כרב או כשמואל יפה פירש לפרק דלא כותיה אלא ר"ל לפרק עד גב היד הו"ל לרבינו יונה לפרש ולא יסתום הדברים. ועוד דהרי כתבו ה"ר יונה והרא"ש ז"ל דהרי"ף דלא כתב במסקנא תיבת לחומרא הוא משום דכיון דכתב עד ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.