לחם יהודה הלכות ביכורים פרק ד

לחם יהודה הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה ג
[ג] הגר מביא וקורא שנאמר לאברהם אב המון גוים נתתיך וכו'. וא"ת אע"ג דאדחייא מתני' דפ"ק דבכורים מכח הירושלמי דפסק הלכתא כר' יהודה דאמר לשעבר היית אב לארם מכאן ואילך אב לכל הגרים, הניחא מטעמא דאבותינו דנקראין האבות אביהם של גרים אבל אכתי קשה מהא דקי"ל דהגרים אין להם חלק בארץ וקרא כתיב אשר נתת לי ה'. וכי תימא דפי' אשר נתת לי דיהבת לי זוזי וזבני ארעא בהו כדאמרינן בפרק המוכר את הספינה אליבא דר"מ. הא ליתא, חדא דהתם אליבא דר"מ הוא דקאמרינן הכי, ועוד אם כן מ"ט באשה ושליח וכיוצא דמביאין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.