לחם יהודה הלכות ביכורים פרק ג

לחם יהודה הלכות ביכורים פרק ג

  

הלכה יב
[יב] וכשם שטעונין תנופה כך טעונין קרבן שלמים שנא' בהם ושמחת בכל הטוב וברגלים הוא אומר ושמחת בחגך מה שמחת החג בשלמים אף כאן בשלמים. ועיין בכ"מ שרבינו הוציא לימוד זה מהירושלמי והירושלמי כתב סתם נאמר להלן שמחה ורבינו מפרש דקאי על שמחה שנאמרה ברגלים, וכן הם דבריו שבפירוש המשניות פ"ב ממסכת בכורים. אבל רש"י ז"ל הזכיר ירושלמי הנזכר בפרק לולב וערבה דף מ"ז ע"ב ופירש בו דקאי על שמחה שנאמרה בהר עיבל דכתיב וזבחת שלמים וכו' ואכלת ושמחת יעו"ש, ואזיל לטעמיה דכתב שם ראש הפרק דשמחה גופה של רגל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.