לחם יהודה הלכות אבל פרק ב

לחם יהודה הלכות אבל פרק ב

  

הלכה א
[א - ב] עיין במרן כ"מ ויש לתמוה עליו דלמה לא הקשה מגופה דברייתא דקתני אשתו בתחילה ואח"כ קתני הוסיפו עליהן אחיו וכו' ואחותו הנשואה בין מאביו וכו' דלפ"ז משמע דאשתו אינה בכלל התוספת דדבריהם ורבינו כתב בהדיא מדבריהם. גם משמע דאחותו נשואה מאביו היא מדבריהם מהנך דהוסיפו עליהן ורבי' כתב בהדיא מדאורייתא. גם יש לדקדק במה שתירץ דרבינו אזיל לטעמיה וכו' יעו"ש דמשמע דפי' מדבריהם דהכא לגבי אשתו לאו דוקא דאע"פ שדינו דין תורה מיקרי מדבריהם והוא תמוה דכיון דכלל אשתו בהדי אחיו ואחותו מאמו והתם ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.