לחם אבירים הלכות ברכות פרק ו

לחם אבירים הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה ט
[ט] וכל מים שנפסלו משתית כלב וכו' או עכורים וכו'. עיין בלח"מ שהקשה על רבינו מזבחים דאמרינן שם דאי אין פרה שותה ושוחה מהן אפילו במקוה פסולים ומתרץ כי דוקא לטבילת טומאה החמירו אבל לטבילת ידים הקילו יעו"ש. ובאמת כשתעיין הסוגיא בחולין תראה כי מבואר שם להדיא דגם לטבילת כל גופו כשר מים עכורים. לכן נראה לי דעל כרחך צריכים אנו לתירוצו של הגמרא לחלק דשם בזבחים מיירי דעבה מחמת טיט לכן פסול משא"כ הכא יעו"ש. ועוד מסיים רבינו חמי טבריא וכו' אין נוטלין מהן לא ראשונים ולא אחרונים מפני שאינן ר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.