לחם אבירים הלכות ביכורים פרק ד

לחם אבירים הלכות ביכורים פרק ד

  


הלכה יד
[יד] הבכורים והתרומות והחלה והקרן והחומש ומתנות בהמה הם נכסי כהן. ואע"ג דבגמ' חשיב תשעה י"ל דרבינו ס"ל כדעת התוס' דגריס רק שבעה ולא גריס שם ראשית הגז וכן לא גריס דמאי וכ"כ בס' "מראה כהן" ועיין מה שכתב הרש"א יעו"ש: