לחיים

לחיים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4956 מקורות עבור לחיים. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

מדרש משלי (בובר) פרשה יא

 אמר ר' עקיבה אין את צריך לומר, אלא מעשיהם הן מצילים אותם, שנאמר [ו] צדקת ישרים תצילם. וכל כך למה, בשביל זכות התורה שנמשלה בצדקה, ונמשלה בחיים, שנאמרסימן יט[יט] כן צדקה לחיים ומרדף רעה למותו. וכי יש אדם שהוא מרדף רעה ומיתה, אלא זה שמגדיל ימיו בלא תורה. אמר ר' אבהו [זה שמגדיל ימיו בליצנות, אמר ר' זעירא] זה שמגדיל עצמו בדבר עבירה, שנאמר ומרדף ריקים חסר לב (משלי יב יא), נאמר כאן חסר לב, ונאמר להלן בדבר עבירה חסר לב, שנאמר נואף אשה חסר לב משחית נפשו הוא יעשנה (משלי ו לב), ולא עוד אלא שהוא גורם

82

מדרש משלי (בובר) פרשה כג

 בכוס עינו. אמר ר' יוחנן בכיס כתיב וקרי בכוס, ולמה זה, קונה הוא נותן עיניו בכוס, ומוכר הוא נותן עיניו בכיס, מה כתיב אחריו,סימן לב[לב] אחריתו כנחש ישך וכצפעוני יפריש. מה הנחש נושך וממית, אף היין נושך וממית, מה צפעוני הפריש בין מיתה לחיים, אף היין מפריש בין מיתה לחיים.

83

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת נח פרק ט

 ה כד), אכל תאכל זה אבר מן החי, וכן הוא אומר אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו (בראשית ט ד):סימן ג[ג] כל רמש אשר הוא חי וגו'. הותרה בשר תאוה לנח, לפי שהקריב קרבן, ועוד שהכל למיתה הם עומדים, אבל לאדם לא הותר, לפי שהכל לחיים הם עומדים, עד שחטא ונגזרה על כל בריה למות, ולמה לא הותר לאדם לאכול בשר, כדי שלא יהא חוטא נשכר:סימן ד[ד] אך בשר בנפשו דמו וגו'. זה אבר מן החי שנאסר לו:סימן ה[ה] ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש. בזמן שתהרגו הנפש בסתר שלא ידע אדם בו כי אם

84

מדרש אגדה (בובר) ויקרא פרשת שמיני פרק יא

 מלהאכילו דבר אחר, מיד ענו אותם העומדים ואמרו לו אדונינו מה הוא זה שצויתה, לזה נאכיל כל מה שהוא מתאוה, ולזה אל תאכילו אותו אלא דבר פלוני, מאי נשתנה האי מהאי, אמר להם לאותו שאמרתי האכילוהו כל מה שהוא מתאוה למיתה הוא, וזה שאמרתי לכם אל תאכילוהו אלא דבר פלוני לחיים הוא, לכך הקב"ה התיר לגוים כל דבר לפי שהן לגיהנם, שנאמר והיו עמים משרפות סיד וגו' (ישעיה לג יב), אבל ישראל אמר להם זאת החיה אשר תאכלו, לפי שהם לחיים, שנאמר ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם היום (דברים ד' ד'):ד"א זאת החיה. שלשה דברים נתקשה בהם משה,

85

מדרש אגדה (בובר) ויקרא פרשת תזריע - מצורע פרק יד

 עשר שנים, ביום השני בן עשרים שנה, ביום השלישי בן שלשים שנה, ביום הרביעי בן ארבעים [שנה], ביום החמישי בן חמישים שנה, ביום הששי בן ששים שנה, ביום השביעי בן שבעים שנה:ד"א זאת תהיה תורת המצורה /המצורע/. זה שאמר הכתוב מות וחיים ביד לשון (משלי יח כא), אם זכה לחיים ואם נתחייב למיתה, כיצד אם עסק בתורה זכה לחיי העולם הבא, שהרי התורה נקראה חיים, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה (שם ג יח), והמספר לשון הרע מתחייב בנפשו שהורג שלשה האומרו והמקבלו והנאמר עליו. ומנין אתה למד מדואג, שאמר לשון הרע - על אחימלך ונהרג אחימלך, וגם שאול, שנאמר

86

מדרש אגדה (בובר) דברים פרשת שופטים פרק יח

 מדרש אגדה (בובר) דברים פרשת שופטים פרק יחסימן ג[ג] הזרוע והלחיים והקיבה. מבני מה זכו כהנים לשלשה מתנות הללו, בשביל מעשה פינחס, זרוע בעד ויקח רומח בידו (במדבר כה ז). לחיים על שם ויתפלל ותעצר המגפה (שם שם ח'). הקבה בעד האשה אל קובתה (שם):סימן ד[ד] וראשית גז צאנך תתן לו. שתי צאן חייבות בראשית הגז, שכן דרכן של בני אדם לחיות שתי צאן, שנאמר והיה ביום ההוא יחיה איש עגלות בקר ושתי צאן (ישעיה ז כא): ויש אומרים ד' צאן, שנאמר (וחמשה) [וחמש] צאן עשויות (ש"א כ"ה י"ח): תתן לו. מתנה הראויה לו, שנאמר תתן:

87

פרקי דרבי אליעזר פרק י

 שקוצו בידו, שנאמר [שם ה] וייראו המלחים ויזעקו איש אל אלהיו. וישתחוו ויאמרו נקרא איש בשם אלהיו, והיה האלהים אשר יענה ויציל אותנו מצרה זאת הוא האלהים. וקראו איש אל אלהיו ולא הועילו. ויונה בצרת נפשו נרדם וישן לו. בא אליו רב החובל אמר לו הרי אנו עומדים בין מות לחיים ואתה נרדם וישן. מאיזה עם אתה, אמר לו עברי אנכי, אמר לו והלא שמענו שאלהי העברים גדול הוא, קום קרא אל אלהיך אולי יתעשת האלהים לנו [שם ו], ויעשה עמנו נסים כמו שעשה לכם בים סוף. אמר להם לא אכחד מכם כי בשבילי הצרה הזאת עליכם, שאוני והטילני אל

88

פרקי דרבי אליעזר פרק מז

 אחריו ודקרו מאחרי בריתו, ויצא הרמח בקבה של אשה. לפיכך נתן לו הקדוש ברוך הוא מאכל קבה. ואמץ את זרועותיו, והעמיד את הרמח בארץ, ונמצאו תלוים בראש הרמח זה למעלה מזה, האיש למעלה מן האשה, ונתפרדו הלחיים הלחי של איש מלחיה של אשה. לפיכך נתן לו הקדוש ברוך הוא מאכל לחיים, שנאמר [דברים יח, ג] ונתן לכהן הזרע והלחיים והקבה. קם כדין גדול שופט לישראל, שנאמר [תהלים קו, ל] ויעמד פינחס ויפלל, כשם שאתה אומר ונתן בפללים [שמות כא, כב]. והיה מכה בבחורי ישראל, ומשכו אותן בכל זויות מחנה ישראל כדי שיראו העם וייראו. וראה הקדוש ברוך הוא מה שעשה

89

פרקי דרבי אליעזר פרק מח

 שם] ותצפנהו שלשה ירחים. ולאחר שלשה ירחים לא יכלה עוד הצפינו, ושמתהו בתבה והשליכתהו ליאור. והכל צפוי לפני הקדוש ברוך הוא. והיתה בתיה בת פרעה מנגעת בנגעים קשים, ולא היתה יכולה לרחץ בחמין, וירדה לרחץ ביאור, וראתה נער בוכה, ושלחה ידה והחזיקה בו ונתרפאה, ואמרה הנער הזה צדיק הוא, וקימתו לחיים. וכל המקים נפש אחת מישראל כאלו קים עולם מלא, וכל המאבד נפש אחת מישראל כאלו מאבד עולם מלא. ולפיכך זכתה בת פרעה לדבק תחת כנפי השכינה, ונקראה בתו של מקום. וכל בני פלטין של פרעה היו מגדלין אותו, שנאמר [שם יא] ויגדל משה ויצא אל אחיו. ויצא משה במחנה

90

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק ט

 ר' חנינא אומ' משבעים לשונות היו באניה וכל אחד ואחד היו אלהיו בידו, ואומ' והיה האלהים אשר יענה ויציל אותנו מן הצרה הזאת הוא האלהים ועמדו וקראו בשם ה' אלהיו ולא הועילו מאומה, יונה בצרת נפשו נרדם וישן לו, בא אליו רב החובל אמר לו, הרי אנו עומדין בין מות לחיים ואתה נרדם וישן, מאי זה עם אתה, אמר להם עברי אנכי, אמרו לו והלא שמענו שאלהי העברים גדול, קום קרא אל אלהיך אולי יעשה לנו ככל פלאותיו כמו שעשה לכם בים סוף, אמ' להם בשבילי באה לכם הצרה הזאת עליכם, שאוני והטילוני אל הים וישתוק הים מעליכם, ר' שמעון

1234567891011121314151617181920