לחיים

לחיים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4956 מקורות עבור לחיים. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת לך לך מאמרים לברית מילה

 הוא זוכה לשמור אות הזה. משום שנתאחד על ידי זה, בשמו של הקב"ה.[אות תז] כיון דדוד וכו': אחר שדוד המלך לא שמר אות ברית הזה כראוי, וניטל ממנו המלכות ונגרש מירושלים, היה מפחד, שחשב שיורידו אותו מיד וימסרו אותו ביד דומה וימות בעולם האמת. כלומר שלא יזכה לחיים הרוחנים עד שנתבשר, שכתוב, גם ה' העביר חטאתך לא תמות, בה בשעה פתח ואמר, לולי ה' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי דהיינו שהיה נמסר בידיו של המלאך דומה כנ"ל.[אות תח] פתח אידך ואמר וכו': פתח אחר ואמר מה זה שאמר דוד, והראני אותו ואת נוהו, מי יכול לראות את

162

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר אותות המשיח

 בשבת, שהוא אלף השביעי, כי אז הוא יום אחד לה' לבדו, להזדווג עם הה' כראוי, וללקוט נשמות חדשות להשפיע לעולם, דהיינו נשמות שלא היו עוד בעולם, שיהיו בעולם, ביחד עם נשמות הישנות שנשארו מתחילה, דהיינו שנתחדשו כנ"ל, שכתוב, והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים.

163

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת חיי שרה מאמר מלך לשדה נעבד

 בה זוהמא, וגרמה מות לעולם, ולבעלה. באה שרה, וירדה, למקום הס"א, ועלתה, ולא נדבקו בה הקליפות, כמש"א ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו, בא נח לעולם, מה כתוב, וישת מן היין וישכר ויתגל.[אות כ] ובגין דאברהם וכו': ומשום שאברהם ושרה לא נתדבקו בס"א, זכתה שרה לחיים עליונים לה ולבעלה ולבניה אחריה, וזהו שכתוב הביטו אל צור חוצבתם, דהיינו אברהם, ומקבת בור נוקרתם דהיינו שרה, וע"כ כתוב, ויהיו חיי שרה. שזכתה בהן בכולן, בכל השנים שלא כתוב כן בכל הנשים, שלא כתוב, ויהיו חיי חוה, וכן בכולן, כי היא נדבקה בחיים, ועל כן החיים, שלה הם.

164

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר ב' המקלות

 וישאר הקב"ה לבדו, כמ"ש והאלילים כליל יחלוף, וכתוב, ונשגב ה' לבדו ביום ההוא, הוא בלבדו, כמ"ש ואין עמו אל נכר. משום שיכלה כח הטומאה מן העולם, ולא ישאר למעלה ולמטה אלא הקב"ה לבדו, וישראל עם קדוש לעבודתו, וקדוש יקראו, שכתוב, והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. ואז יהיה מלך אחד למעלה ולמטה, ועם אחד לעבודתו, כמ"ש ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.

165

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישב מאמר אלה תולדות יעקב

 דהיינו אחר שמצא שוב את יוסף במצרים. אינון שבע עשרה שנין הוו חיין לגביה, כי אור החכמה נבחן לאור חיה, בסו"ה החכמה תחיה בעליה, וכיון שסוד שבע עשרה שנין כולל גם חכמה, ע"כ יחשבו לו חיים. משא"כ בשעה שנאבד יוסף, שהיה לו אז אור חסדים בלי חכמה, לא נחשבו לו לחיים, וכן בטרם שנולד יוסף. וזהו שמשמיענו הכתוב, יוסף בן שבע עשרה שנה.

166

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויגש מאמר שתין נשמי

 את נקודת החזה שבנוקבא ממות לגורם החיים, שהוא מטומאה לקדושה, ובר נש דנאים בערסיה ולא אתער לאשגחא וכו' אתקשר ברזא דמותא, כי אותו אדם הישן אז, נמצא ממשיך עי"ז את שליטת השמאל שהיא שורש השינה, ונקודת המנעולא שבנקודת חצות, נשארת בעדו לגורם המיתה, כי לא נכלל בתקון היקיצה המהפכת ממות לחיים, הרי שנתקשר ברזא דמותא. שהיא שליטת הס"א והטומאה. וע"ד, דוד מלכא וכו' חי לגבי חי, כי מדרגתו הוא חי, שהיה מרכבה לבחינת מחזה ולמעלה בסוד רביעי לאבות שאין כח הדין והמות שבנקודת החזה פועל כלום למעלה ממקום מציאותו כנ"ל. וכשקם ועשה תקון היקיצה, נעשה מרכבה לתקון זה שבנקודת החזה

167

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר דן ידין עמו

 כאן והוא יחל להושיע את ישראל, ישראל סתם, שהיא ז"א, דהיינו מדתו של יעקב, ונמצא שישועה זו של שמשון נגע ליעקב, אע"פ שכבר היה נפטר מן העולם. משום זה אמר לישועתך קויתי ה'. אמר ר' חייא, ודאי כך הוא ויפה הוא. אשרי חלקם של הצדיקים היודעים לעסוק בתורה לזכות בה לחיים העליונים. כש"א כי הוא חייך וארך ימיך וגו'.

168

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת בא מאמר ויהי היום- ויבא גם השטן בתוכם

 נח אות כ"ט).[אות כא] ות"ח, ויהי היום ויבואו וגו': כמו שנתבאר, שהיה בראש השנה. שביום ההוא עומדים שני צדדים כנגד העולם. כל אלו הבאים לפני הקב"ה בתשובה ומעשים טובים, הם זוכים להיות כתובים אצל אותו הצד שהוא חיים, שמוציא תוצאות חיים, ומי שהוא מן הצד שלו נכתב לחיים. וכל אלו הבאים במעשים רעים הם כתובים לצד האחר שהוא מות. שנקרא מות, ובו שורה המות, להמית בני אדם.[אות כב] ובההוא יומא קיימין וכו': וביום ההוא עומדים אלו שני הצדדים, חיים ומות. יש מי שנכתב לצד החיים, ויש מי שנכתב לצד המות. ולפעמים העולם הוא בינוני, דהיינו חציו חייב וחציו

169

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר וזאת התרומה

 נחשים שרפים היוצאים מאש. וע"כ הנחשת היא אדומה כאש ונכללת באוריאל, ונעשה זה גוף לזה.[אות שפח] ותכלת שריא בדא וכו': ותכלת שורה בזה ובזה בנחשת ובזהב, שכולל הדינין שבת"ת שהוא נחשת, ושבגבורה שהיא הזהב, ומשום שמתגבר בב' צדדים, ע"כ תכלת היא חזקה בדינים, ואין מי ששולט עליה לחיים, אם רואה בחלומו גוון תכלת (כנ"ל אות ר"ל) כי היא כסא הדין ששורה בה דין קשה. וזה הוא7 המלאך בואל, שכתוב ואל זועם בכל יום, וכשבני אדם חוזרים בתשובה שלמה חוזר שמו לרפאל. כי רפואה מזדמן להם מדין קשה ההוא. (כמ"ש באורך לעיל דף ע"ו ד"ה ותכלת ע"ש).[אות

170

פירוש הסולם לזוהר - שמות ספרא דצניעותא פרקא תניינא

 היוצא תחת ב' נקבי החוטם להעביר הפשעים, שכתוב ותפארתו עבור על פשע. ד) השערות שמתחת השפתים שהשערות חוזרים להיות ראש אחר. ה) דרך אחר פנוי משערות יוצא תחתיו, דהיינו באמצע השערות שבשפה התחתונה. ו) מנחת בשמים, דהיינו שערות, חופה, על הפנים, מלמטה עד ראש שפה עלאה. ז) ב' תפוחים, דהיינו לחיים הפנוים משערות, נראים להאיר הנרות. ח) מזל הכל, היינו השערות הנמשכות התלויות עד הלב. בו תלוים העליונים והתחתונים. והיינו השטח העליון של הדיקנא, שנקרא מזל עליון.ביאור הדברים. תחלה צריכים לדעת סוד השערות מה הם. והענין הוא, כי נודע שאעפ"י שפרצופי אצילות הם בבחינת ו"ק דחכמה, עכ"ז אי אפשר

1234567891011121314151617181920