לולב

לולב מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8384 מקורות עבור לולב. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת מטות

 ג] איש כי ידור נדר לה'.(א) ילמדנו רבינו כיצד קונמות ונדרים, כך שנו רבותינו קונם שאיני ישן קונם שאיני מדבר קונם שאיני משמשך הרי הוא בלא יחל דברו, שבועה שאיני ישן שבועה שאיני מהלך אסור, חומר בשבועות מבנדרים ובנדרים מבשבועות כיצד קונם שאיני עושה סוכה קונם שאיני עושה לולב קונם שאיני נוטל תפילין בנדרים אסור לעשותן אע"פ שהם מצוה ובשבועות מותר שאין נשבעין לעבור על המצות אמר להם הקב"ה לישראל הוו זהירין בנדרים ואל תפרצו בהן שכל הפורץ בהם סופו למעול בשבועות והמועל בשבועות כופר בו בהקב"ה ואין לו מחילה בעולם שנאמר (שמות כ) כי לא ינקה ה' וגו',

62

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור יג

 כי גמל עלי. באדום. דבר אחר כי גמל עלי. אמר להם הקב"ה תנו לי משלי, ממה שקדמתי לכם בעולם הזה, ואני אגמול לכם לעולם הבא, נסכו לפני מים בחג, וכבר קדמתי לכם, עלי באר ענו לה (במדבר כא יז), ואני פורע לכם לעוה"ב, יטפו ההרים עסיס (יואל ד יח), תנו לולב ותהללו בו לפני, וכבר קדמתי לכם, ההרים רקדו כאילים (תהלים קיד ד), ואני פורע לכם לעולם הבא, וכל עצי השדה ימחאו כף (ישעיה נה יב), עשו לפני סוכה, וכבר קדמתי לכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל (ויקרא כג מג), ואני פורע לכם לעולם הבא, וסוכה תהיה לצל יומם

63

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור טז

 יושבי בצלו (הושע יד ח), וכתיב שויתי ה' לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט (תהלים טז ח). דבר אחר תודיעני אורח חיים. ר' אבין פתר קריא בישראל, בראש השנה שכותב גזר דינם לחיים, וביום הכפורים חותם אותו. שובע שמחות. אל תקרי שובע אלא שבע, אלו שבע מצות שבחג הסכות, אתרוג לולב הדס ערבה סוכה וחגיגה ושמחה.[יג] דבר אחר [טז, א] מכתם לדוד. אמר דוד לפני הקב"ה מכותם אני, משל לאחד שבא בדרך ובידו שני איסרין, רואה פונדק אחד ונכנס לשם, וראה אלו אוכלין בשר, ואלו אוכלין דגים, ואמר מה אעשה, אם אומר תנו לי לאכול, מביא לי שני פיסיונין,

64

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור יז

 יאבה כי תרבה שוחד] (משלי ו לה), לפיכך אמר דוד תודיעני אורח חיים שובע שמחות את פניך (תהלים טז יא), אלו עשרת ימי תשובה שבין ראש השנה ליום הכפורים. מהו נעימות בימינך נצח (תהלים שם /ט"ז/). אמר ר' אבין זה הדס ולולב וערבה שהן נעימות, והן ניטלין בימין, ואמרי רבנן לולב בימין ואתרוג בשמאל, מה טעם נעימות בימינך נצח, במי שהוא נוטל לולב בימין ונוצח ובאין, בנוהג שבעולם הנדייסין רצין באיפרכוס, מי נוטל ובא, מי שהוא נוצח, כך בראש השנה באין כל באי עולם ועוברין לפניו כבני מרון, ואף ישראל עוברין לפניו עם כל באי עולם, ושרי אומות העולם אומרים

65

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור כו

 כו).[ה] [כו, ו] ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה'. כי האי דתנן בכל יום היו מקיפין את המזבח [פעם אחת ואומרים אנא ה' הושיעה נא], ובמה היו מקיפין אותו, בלולב והדס וערבה בימין, ואתרוג בשמאל, שנאמר ולקחתם לכם (ויקרא כג מ), שיהא במקח ולא בגזל, דתנן לולב הגזול והיבש פסול, שיהא נקי מן החמס ומן הגזל, שלא יהא הסניגור נעשה קטיגור, אמר ר' לוי מי שהוא נוטל לולב גזול למה הוא דומה, ללסטים שיושב בפרשת דרכים, ומקפח את העוברים ושבים, חד זמן עבר חד לגיון, בעי למיגבא דימוסיא דחדא מדינתא, וקם עלוי וקדמיה וקפחיה, ונסיב כל מה דהוי

66

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קיט

 אין דברי תורה מניחין אותי, אם בקשתי להלך הם מאירין לפני, לכך נאמר נר לרגלי וגו'.[מה] [קיט, קו] נשבעתי ואקימה. שני שכרים היה נוטל דוד, שכר השבועה ושכר המצוה, היה נשבע שנוטל הלולב ונוטל, שהוא עושה סוכה ועושה, והיה נוטל שכר השבועה, ושכר המצוה של סוכה ושל לולב ושל ציצית ושל תפילין ושל מילה, לכך נאמר נשבעתי ואקימה וגו'.[מו] [קיט, קיג] סעפים שנאתי. אמר שלמה יראת ה' שנאת רע (משלי ח יג), כך הקב"ה שונא למי שהוא שונא דרך החיים והולך דרך הרע, א"ל דוד כל מה שאתה שונא אני שונא, לכך נאמר סעפים וגו', מהו סעפים כל

67

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת בשלח פרק טו

 מה שלא ראו ישעיה ויחזקאל, שנאמר זה אלי ואנוהו. וכתיב וביד הנביאים אדמה (הושע יב יא), וכתיב נפתחו השמים ואראה מראות אלהים (יחזקאל א א), אבל על הים כולם ראו ואמרו זה אלי ואנוהו: ד"א ואנוהו. א"ר ישמעאל וכי אפשר לבשר ודם להנוות לקונו, אלא אנוה לו במצות, אעשה לפניו לולב נאה, סוכה נאה, ציצית נאה, תפלה נאה: ד"א אנוהו. אנוה שמו הנכבד והנורא בפני כל האומות, שיאמרו כי אין כה' אלהינו, שנאמר מה דודך מדוד היפה בנשים (שה"ש ה ט), שכך אתם מומתים על שם קדשו, שנאמר על כן עלמות אהבוך (שם א ג), אפילו הן מומתין אין כופרין

68

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת אמור

 אומר נאמר כאן לקיחה ונאמר להלן (שמות יב) ולקחתם אגודת אזוב. מה להלן אגודה אף כאן אגודה. מלמד שהלולב צריך אגד. לכם. משלכם פרט לגזול. לכם. שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד אם רצה נותנו לחבירו וחבירו לחבירו ואפילו הן מאה. ומעשה ברבן גמליאל והזקנים שהיו באין בספינה ולא נמצא לולב אלא ביד רבן גמליאל בלבד שלקחו באלף זוז להודיעך חיבת הראשונים במצות וכו' במסכת סוכה. ביום. ולא בלילה. ביום הראשון. אפילו בשבת אלא גזירה שמא יעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים ואינו ניטל בשבת בגבולין. פרי עץ הדר. פרי שטעם עצו דומה לו. הדר באילנו שעומד משנה לחברתה זה אתרוג.

69

בראשית רבתי פרשת תולדות

 ט"ז ב'), הוי [ולקחתם] לכם ביום הראשון פרי עץ הדר אמר הקב"ה לישראל בזכות לקיחת הלולב אני מצילך מד' מלכיות הללו. פרי עץ הדר זו מלכות בבל, מה אתרוג זה דומה לזהב כך אנת הוא (רישא) [ראשה] די דהבא (דניאל ב' ל"ח). כפות תמרים זו מלכות מדי, מה עסקו של לולב זה ארוך כך המן נתלה על עץ ארוך של חמשים אמה, וענף עץ עבות זו מלכות (מדי) [יון], מה הדס זה עשוי קליעה, כך מלכותם עשויה קליעה. א"ר סימון קכ"ז דוכוסין, קכ"ז אפרכסין, קכ"ז מלכים העמידה יון. וערבי נחל זו מלכות אדום שמכתבת טרוניא (מבלי) [מכל] אומה ולשון ומעכבת

70

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק טו

 העולם אבל שלי נעים ביותר וערב ביותר, שנא' ואתה קדוש יושב תהילות ישראל (תהלים כב ד), ואומר כי קולך ערב (שה"ש ב יד): זה אלי ואנוהו. ר' ישמעאל אומר וכי אפשר לבשר ודם להנוות לקוניהו, אלא אתנאה לפניו במצוותיו, אעשה לכבודו טלית נאה ומצוייצת כהלכה. תפילין נאות, ספר תורה נאה, לולב נאה וסוכה נאה. אבא שאול אומר אנאה מעשיו במעשי, הוא צדיק אף אני צדיק, הוא רחמן אף אני רחמן, וכה"א אחרי ה' [אלהיכם] תלכו (דברים יג ה), אחר דרכו ואחר מעשיו: אלי. לשון רחמים, שנא' אלי אלי למה עזבתני (תהלים כב ב), אל נא רפא נא לה (במדבר יב

1234567891011121314151617181920