לולב

לולב מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8384 מקורות עבור לולב. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת מגילה פרק ב

 המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן רבי יהודה מכשיר בקטן אין קורין את המגילה ולא מלין ולא טובלין ולא מזין וכן שומרת יום כנגד יום לא תטבול עד שתנץ החמה וכולן שעשו משעלה עמוד השחר כשר:משנה ה[*] כל היום כשר לקריאת המגילה ולקריאת ההלל ולתקיעת שופר ולנטילת לולב ולתפלת המוספין ולמוספין ולוידוי הפרים ולוידוי המעשר ולוידוי יום הכפורים לסמיכה לשחיטה לתנופה להגשה לקמיצה ולהקטרה למליקה ולקבלה ולהזייה ולהשקיית סוטה ולעריפת העגלה ולטהרת המצורע:משנה ו[*] כל הלילה כשר לקצירת העומר ולהקטר חלבים ואיברים זה הכלל דבר שמצותו ביום כשר כל היום דבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה:

2

משנה מסכת נדרים פרק ב

 ישן שאיני מדבר שאיני מהלך אסור:משנה ב[*] קרבן לא אוכל לך קרבן שאוכל לך לא קרבן לא אוכל לך מותר שבועה לא אוכל לך שבועה שאוכל לך לא שבועה לא אוכל לך אסור זה חומר בשבועות מבנדרים וחומר בנדרים מבשבועות כיצד אמר קונם סוכה שאני עושה לולב שאני נוטל תפילין שאני מניח בנדרים אסור בשבועות מותר שאין נשבעין לעבור על המצות:משנה ג[*] יש נדר בתוך נדר ואין שבועה בתוך שבועה כיצד אמר הריני נזיר אם אוכל הריני נזיר אם אוכל ואכל חייב על כל אחת ואחת שבועה שלא אוכל שבועה שלא אוכל ואכל אינו חייב אלא אחת:משנה

3

משנה מסכת סוכה פרק ג

 משנה מסכת סוכה פרק גמשנה א[*] לולב הגזול והיבש פסול של אשירה ושל עיר הנדחת פסול נקטם ראשו נפרצו עליו פסול נפרדו עליו כשר רבי יהודה אומר יאגדנו מלמעלה ציני הר הברזל כשירות לולב שיש בו שלשה טפחים כדי לנענע בו כשר:משנה ב[*] הדס הגזול והיבש פסול של אשירה ושל עיר הנדחת פסול נקטם ראשו נפרצו עליו או שהיו ענביו מרובות מעליו פסול ואם מיעטן כשר ואין ממעטין ביום טוב:משנה ג[*] ערבה גזולה ויבשה פסולה של אשירה ושל עיר הנדחת פסולה נקטם ראשה נפרצו עליה והצפצפה פסולה כמושה ושנשרו מקצת עליה ושל בעל כשרה:משנה ד[*] רבי

4

משנה מסכת סוכה פרק ד

 משנה מסכת סוכה פרק דמשנה א[*] לולב וערבה ששה ושבעה ההלל והשמחה שמונה סוכה וניסוך המים שבעה והחליל חמשה וששה:משנה ב[*] לולב שבעה כיצד יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת לולב שבעה ושאר כל הימים ששה:משנה ג[*] ערבה שבעה כיצד יום שביעי של ערבה שחל להיות בשבת ערבה שבעה ושאר כל הימים ששה:משנה דמצות לולב כיצד יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת מוליכין את לולביהן להר הבית והחזנין מקבלין מהן וסודרין אותן על גב איצטבא והזקנים מניחין את שלהן בלשכה ומלמדים אותם לומר כל מי שמגיע לולבי בידו הרי הוא לו

5

משנה מסכת ראש השנה פרק ד

 משנה ב[*] ועוד זאת היתה ירושלם יתירה על יבנה שכל עיר שהיא רואה ושומעת וקרובה ויכולה לבא תוקעין וביבנה לא היו תוקעין אלא בבית דין בלבד:משנה ג[*] בראשונה היה הלולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש ושיהא יום הנף כולו אסור:משנה ד[*] בראשונה היו מקבלין עדות החדש כל היום פעם אחת נשתהו העדים מלבוא ונתקלקלו הלוים בשיר התקינו שלא יהו מקבלין אלא עד המנחה ואם באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהגין אותו היום קדש ולמחר קדש משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן

6

משנה מסכת שבועות פרק ג

 אמר על העמוד של אבן שהוא של זהב ועל האיש שהוא אשה ועל האשה שהיא איש נשבע על דבר שאי אפשר אם לא ראיתי גמל שפורח באויר ואם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד אמר לעדים בואו והעידוני שבועה שלא נעידך נשבע לבטל את המצוה שלא לעשות סוכה ושלא ליטול לולב ושלא להניח תפילין זו היא שבועה שוא שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה פטור:משנה ט[*] שבועה שאוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה הראשונה שבועה בטוי והשניה שבועת שוא אכלה עבר על שבועת שוא לא אכלה עבר על שבועת בטוי:משנה י[*] שבועת בטוי נוהג באנשים ובנשים ברחוקים ובקרובים

7

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ח

 בהן הלכה יגאפטרופוס שמינהו אבי יתומין ישבע שמינוהו בית דין לא ישבע אבא שאול או' אף שמינוהו בית דין ישבע מפני שהוא כנושא שכר הלכה ידאפטרופין תורמין ומעשרין מנכסי יתומין מוכרין בתים שדות וכרמים בהמה עבדים ושפחות להאכיל יתומים לעשות להם סוכה לולב וציצית וכל מצות האמורות בתורה ולקנות להם ספר תורה ונביאים דבר הקצוב מן התורה אינן רשאין להוציא עבדים בני חורין אבל מוכרין אותן לאחרים ואחרים מוציאין אותן בני חורין ור' או' אומ' אני בשנותן דמיו ופודה את עצמו הלכה טואין מוכרין ברחוק ליקח בקרוב ברע ליקח ביפה אין דנין לחוב ולזכות ולהוציא ליתומים אלא

8

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ג

 חולה מותר הלכה יחהיה רוכב על החמור אם יש לו מי שיאחז החמור ירד למטה ויתפלל ואם לאו מתפלל במקומו ר' או' בין כך ובין כך מתפלל במקומו ובלבד שיהא לבו מכוין הלכה יטהיה משכים לצאת לדרך הרי זה נוטל שופר ותוקע לולב ומנענע מגלה וקורא בה וכשיגיע זמן קרית שמע קורא היה משכים לישב בקרון או בספינה הרי זה מתפלל לכשיגיע זמן קרית שמע קורא הלכה כהיה עומד ומתפלל בסרטיה ובפלטיה הרי זה עובר פני חמור פני חמר פני קדר (עולה) ואין מפסיק אמרו עליו על ר' חנינא בן דוסא שהיה מתפלל ונשכו ערוד ולא הפסיק

9

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ו

 פעמים נמצא על אחד מאה במה ששיערו הלכה טהעושה כל המצות מברך עליהן העושה סוכה לעצמו או' ברוך שהגיענו לזמן הזה נכנס לישב בה או' ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה משברך עליה יום ראשון שוב אינו צריך לברך הלכה יהעושה לולב לעצמו או' ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה כשהוא נוטלו או' ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת לולב וצריך לברך עליו כל שבעה העושה ציצית לעצמו או' ברוך שהחיינו כשהוא מתעטף או' ברוך אשר קדש' במצ' וצו' להתעטף בציצית וצריך לברך עליהן בכל יום העושה תפלין לעצמו אומ' ברוך שהחיינו כשהוא מניחן ברוך אשר

10

תוספתא מסכת נדרים (ליברמן) פרק א

 שראיתי את ירושלם חריבה וכיום שנהרג בו פלני אסור הלכה החומר בנדרים מבשבועות ובשבועות מבנדרין שהנדרים נוהגין ברשות ובמצוה מה שאין כן בשבועות חומר בשבועו' שהשבועות נוהגות בדבר שיש בו ממש ובדבר שאין בו ממש מה שאין כן בנדרים בנדרים כיצד אמ' קונם סוכה שאיני עושה לולב שאיני נוטל תפלין שאיני נותן אסור בנדרי' ומות' בשבועו' כיצד אמ' קונם שאני ישן שאני מדבר שאני מהלך אסור בשבועות ומותר בנדרים קונם פי מדבר עמך ידי עושה עמך רגלי מהלכת עמך אסור בנדרים ואסור בשבועות הלכה וסתם נדרים להחמיר מה ראית לידור אמ' איני יודע אלא שראיתי חבירי שהיו נודרין

1234567891011121314151617181920