לוי

לוי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 20537 מקורות עבור לוי. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

תוספתא מסכת קידושין (ליברמן) פרק ב

 ואחר כך נולדו לו אין מקודשת זה הכלל כל תניי כשמתקיים בשעת קידושין אע"פ שבטל לאחר מיכן [הרי זו מקודשת וכל שאין מתקיים בשע' קדושין אף על פי שמתקיים לאחר מכן] אין מקודשת הלכה ההתקדשי בסלע משנטלתו מידו אמרה סבור' הייתי שאתה כהן ואין אתה אלא לוי שאתה עשיר ואין אתה אלא עני הרי זו מקודשת זה הכלל כל זמן שנפלו קדושין לתוך ידה בין שהטעה בין שהטעתו היא הרי זו מקודשת ר' שמעון אומ' הטעה לשבח ממון הרי זו מקודשת כיצד בדינר זה של כסף ונמצא של זהב רוצה היא בשל זהב יתר משל כסף עני ונמצא עשיר

82

תוספתא מסכת שביעית (ליברמן) פרק ו

 העלם כדי שנאכלם ושנשתם אני ואתה הלכה כדוכן לא יאמר אדם לעני הילך סלע זו והבא לי לקט היום הבא לי שכחה היום הבא לי פיאה היום אלא אומ' לו בלקט שתביא היום בשכחה שתביא היום בפיאה שתביא היום הלכה כהוכן בן לוי שהיתה בידו סלע של שביעית ומבקש ליקח בה חלוק הולך אצל חנוני ואומ' לו תן לי בזה פירות ונותן לו והלה אומ' לו הרי פירות האילו נתונין לך במתנה והוא אומ' לו הרי סלע זו נתונה לך במתנה פירות שביעית אין לוקחין בהן מים ומלח ר' יוסה או' לוקחין בהן מים ומלח פירות שביעית אין

83

תוספתא מסכת שקלים (ליברמן) פרק ג

 לעזרה לעבודה אלא אם כן נמשח שבעה ונתרבה שבעה אע"פ שלא נמשח שבעה ונתרבה שבעה ועבד עבודתו כשירה כהן הדיוט אין נכנס לעזרה לעבודה אלא אם כן הביא עשירית האיפה משלו ועובדה בידו אע"פ שלא הביא עשירית האיפה משלו ועובדה בידו ועבד עבודתו כשיר' הלכה כובן לוי אין נכנס לעזרה לעבודה אלא אם כן למד חמש שנים שנ' זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה ולהלן הוא אומ' ומבן שלשים שנה אם נאמ' מבן חמש ועשרים למה נאמ' מבן שלשים ואם נאמ' מבן שלשים למה נאמ' מבן חמש ועשרים אלא כל אותן שנים שבין חמש ועשרים עד בן שלשים

84

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק א

 דין עושין אפיטרופין נשים ועבדים כתחילה ואם מינה אותן אביהם בחייו עושין אותן אפיטרופין הלכה יבר' שמעון בן מנסיא אומ' יתומין שסמכו אצל בעל הבית או שסמכן אביהם או שסמכן בית דין מעשר ומאכילן מפני תיקון העולם וכן היה ר' שמע' בן מנסיא או' יתום בן לוי שהיה גדל אצל בעל הבית מעשר ומאכילו מפני תיקון העולם אם היה בן אשתו כהן או לוי הרי זה מאכילו הלכה יגקטן שאמ' לאחד בשוק האכילני מעשר מאכילו מפני תיקון העולם אם היה לגדל אצלו כהן או לוי או עני הרי זה מאכילן שלו אם היה בן אשתו כהן או לוי

85

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ג

 הרי הוא או' וכל מעשר וגו' אם אומ' אתה צריך לתרום שנייה אף זה לא קיים קדש לה' הלכה יזתורמין מן הערימה על הכרי אבל לא מן הכרי על הערימה הלכה יחהמכניס שבלים לתוך ביתו לעשותן מלילות הרי זה תורם שובלין בן לוי שנתמנו לו שובלין ועתיד לעשותן גורן ענבים ועתיד לעשותן יין זתים ועתיד לעשותן שמן שכשם שתרומת ראשית מן הגרן ומן היקב כך תרומת מעשר מן הגרן ומן היקב ר' ליעזר או' תורמין מן הטהור על הטמא אמ' ר' אליעזר מעשה ונפלה דליקה בגרני כפר סגנא ותרמו מן הטהור על הטמא אמרו לו משם ראיה אלא

86

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ה

 שלמוד היה צריך להפריש בעשר ובחמש עשרה חביות של יין מעלה את הראשונה ואו' הרי זו תרומה ואת השנייה או' הרי זו תרומה דברי רבן שמעון בן גמליאל ר' או' מעלה כולן לגב הבור ואו' הרי זו תרומה הלכה במי שהיו פירותיו במגורה נותן סאה לבן לוי וסאה לעני מפריש שמונה סאין ואוכלן בין שהיתה אותה סאה קיימת בין שלא היתה אותה סאה קיימת מפריש עליה ואוכל דברי ר' מאיר וחכמים או' אם היתה אותה סאה קיימת מפריש עליה והולך ואם לאו אין מפריש אלא לפי חשבון הלכה גשיעור תרומה בית שמיי או' עין יפה משלשים והבינונית מארבעים

87

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יב

 אחד ואחד אלא יצא ממקומו ויחזור בעולם וירדוף שלום בישראל שנאמר בקש שלום ורדפהו. הא כיצד בקשהו במקומך רדפהו למקום אחר: אף הקב"ה עשה שלום במרום. ואיזה שלום עשה הקב"ה במרום שלא קרא עשרה גבריאל עשרה מיכאל עשרה אוריאל עשרה רפאל כדרך שבני אדם קורין עשרה ראובן עשרה שמעון עשרה לוי עשרה יהודה. שאלמלא עשה כדרך שבני אדם עושין כיון שקרא לאחד מהם באין לפניו ומתקנאין זה בזה אלא קרא גבריאל אחד מיכאל אחד כיון שקרא לאחד מהם בא [ועמד] לפניו ומשגרו לכל מקום שירצה. ומנין שיריאים זה את זה ומכבדין זה את זה וענותנין מבני אדם. שבשעה שפותחין את

88

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לו

 הן ועליהן הוא אומר אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח (שם נ' ה'). אמר לו ר"א מה אתה מקיים אשר נשבעתי באפי. אמר לו אלו מרגלים וכל רשעי הדור כולן. אמר לו רבי יהושע ומה אתה מקיים אספו לי חסידי. אמר לו זה משה ואהרן וכל חסידי הדור משבט לוי: משיבין על דבריו רשעים נאמר בהם שם וצדיקים לא נאמר בהם שם. והלא כבר נאמר שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו (בראשית מ"ט ל"א) ואומר בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה (שם נ' ה') ואומר ותמת שם מרים ותקבר שם (במדבר כ' א') ויעל אהרן הכהן וגו'

89

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לט

 היו לבית אבא בהרי מכבר והיו מתעטשות מריח פטום הקטרת. הנס של מגרפה היה קשה מכולם כשהיו מטילין (אותן) [אותה] בין אולם ולמזבח אין אדם שומע קול חבירו בירושלים מקול המגרפה. ושלשה דברים היתה משמשת (בהן) כהן שהוא שומע את קולה יודע שאחיו הכהנים עומדים להשתחות והוא רץ ובא. ובן לוי שהוא שומע את קולה יודע שאחיו הלוים עומדים על הדוכן והוא רץ ובא. וראש המעמד היה מעמיד את הטמאים לשער המזרח: עשרה שמות נקראת ירושלים לשם שבח. עיר. קריה. נאמנה. בעולה. דרושה. חפצי בה. ה' שמה. צדק. שלום. יבוסי: ועשרה לשם גנאי. אלמנה. זונה. שכולה. גלמודה. גולה. וסורה. עזובה.

90

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מג

 שנים עשר אלו נקראו בחורים ואלו הן [אברהם נקרא בחור מנין אשר בחרת באברם] (נחמיה ט' ז'). יעקב נקרא בחור שנאמר יעקב אשר בחרתיך (ישעיה מ"א ח'). ישראל נקראו בחורים שנאמר וישורון בחרתי בו (שם מ"ד ב'). שאול נקרא בחור בגבעת שאול (בחור) [בחיר ה'] (שמואל ב' כ"א ו'). שבט לוי נקרא בחור שנאמר ובחור אותו מכל שבטי ישראל (שמואל א' ב' כ"ח). משה נקרא בחור שנאמר לולי משה בחירו משה מבחוריו (במדבר י"א כ"ח). יהודה נקרא בחור [שנאמר כי ביהודה בחר לנגיד] (דה"י =דברי הימים= א' כ"ח ד'). (יהודה) [דוד] נקרא בחור שנאמר ויבחר (ביהודה) [בדוד] עבדו (תהלים ע"ח

1234567891011121314151617181920