לוי

לוי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 20537 מקורות עבור לוי. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

תוספתא מסכת מעשר שני (ליברמן) פרק ג

 בין במזיד יחזרו דמי' למקומן הלכה יאהאוכל טבל של חבירו משלם דמי מעשר טבלו דברי ר' ר' יוסה בר' יהודה אומ' דמי חולין שבו ישראל שאכל פירותיו בטבלו אע"פ מתחייב בהן לשמים אין לכהן בהן כלום שנ' בהן תרומה אין להן בהן עד שיורמו וכן בת לוי שאכלה מעשרותיו בטבלו אע"פ שמתחייב בהן לשמים אין לכהן בהן כלום שנ' בהן את אשר ירימו לה' אין לך בהן אלא עד שירימו הלכה יבהמביא פירות מן הגרן לעיר הפריש תרומה ונתנה לכהן מעשר ראשון ונתנו ללוי מעשר עני ונתנו לעני אין מחשב עמהן דמי הבאה אבל אם קרא להן שם

72

תוספתא מסכת מעשרות (ליברמן) פרק ג

 שמיי ובית הלל שלא ימכור אדן גדיש של תבואה ועביט של ענבים ומעטן של זתים אלא לחבר ולעושה בטהרה מוכר לו חטים אע"פ שיודע בו שאינו גובל עיסתו בטהרה וכן לא יתן אדם לשכנתו תבשיל לבשל ועיסה לאופות לו אלא אם כן יודע שקוצה לו חלה ועושה בטהרה וכן בן לוי [הרי] שנתמנו לו עריסין ועושין בזתים הרי זה מפריש עישור זתים ושמן טבל מתוך ביתו ואם אמ' מה שזתים האילו ראויין לעשות מעשר בדרומו ותרומת מעשר בדרום דרומן הלכה ידהלוקח שדה ירק בסוריא עד שלא באו לעונת המעשרות פטור משבאו לעונת המעשרות חייב מלקט כדרכו ופטור דברי ר'

73

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ו

 תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ו הלכה אבן תשע שנים ויום אחד עמוני ומואבי מצרי ואדומי כותי נתין וממזר שבא על בת כהן לוי וישראל פוסלה מן הכהונה ר' יוסי אומר כל שזרעו כשר כשרה וכל שזרעו פסול פסולה רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שאתה מותר לישא בתו אתה מותר לישא אלמנתו וכל שאי אתה מותר לישא בתי אי אתה מותר לישא אלמנתו: הלכה בבן תשע ויום אחד שהביא שתי שערות שומא מבן תשע שנים ויום אחד עד בן שתים עשרה שנה ויום אחד שהביא שתי שערות שומא ר' יוסי בר' יהודה אמר סימן מבן שתים עשרה

74

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ח

 עלו לראש הר עיבל כהנים ולוים וארון עומדים למטה באמצע הכהנים מקיפין את הארון והלוים את הכהנים וישראל מיכן ומיכן שנאמ' וכל ישראל וזקניו מה ת"ל חציו אל מול הר גרזים וחציו אל מול הר עיבל מלמד שמחצה אל הר גרזים מרובה יותר משל הר עיבל מפני שמקצת שבטו של לוי למטה ר' ליעזר בן יעקב אומ' אין אתה יכול לומר לוי למטה שכבר נאמ' לוי למעלה ואין אתה יכול לומר לוי למעלה שכבר נאמר לוי למטה אמור מעתה זקני כהונה ולויה למטה ושאר שבט למעלה ר' אומ' הראויין לשרת עומדין למטה ושאין ראויין לשרת עומדין למעלה הפכו פניהם כלפי

75

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק ד

 היום לדרום שאין חולקין יום אחד וחכמים או' כשם שאין חולקין יום אחד כך אין חולקין שני ימים אמ' להם ר' ליעזר אי אתם מודים במערב ברגליו ביום הראשון שצריך לערב ברגליו ביום השיני נאכל עירובו עד שלא חשיכה אין יוצא עליו ביום השיני אמרו לו אבל אמ' להם הא לוי שני ימים הן אמרו לו אי אתה מודה שאין מערבין מיום טוב לחבירו אמ' להם אבל אמ' לו הא לוי יום אחד הוא הלכה בעירב ברגליו ביום הראשון צריך לערב ברגליו ביום השיני נאכל עירובו עד שלא חשיכה אין יוצא עליו ביום השני דברי ר' מאיר ר' יהודה

76

תוספתא מסכת ערכין (צוקרמאנדל) פרק ב

 הלכה טוהאומר ערך פלוני זה עלי הרי זה נותן סלע דברי ר' מאיר שנאמר וכל ערכך יהיה בשקל הקדש וחכמים אומרים אין נותן אלא לפי השג יד שנ' על פי אשר תשיג יד הנודר יעריכנו: הלכה טזעני שהעריך את עצמו אין אומרין לו לך לוי לך עשה מלאכה והבא ערך עשיר אלא מוטב שיביא ערך עני עכשיו ואל יביא ערך עשיר אלא לאחר זמן: הלכה יזר' יהודה אומר היה אביו חולה או מסוכן או שהיתה ספינתו במדינת הים ויביא ערך עשיר אלא מוטב שיביא ערך עני עכשיו ואל יביא ערך עשיר לאחר זמן: הלכה יחר' אלעזר

77

תוספתא מסכת ערכין (צוקרמאנדל) פרק ד

 גאלה אחר יוצא לבעלים ביובל: הלכה יזשדה היצא מיד הקדש לכהנים הרי הוא כשדה אחוזה של ישראל הכהנים ולוים כשדי אחוזתן בערי מגרשיהן מקדשין בכל שעה שירצו וגואלין בכל שעה שירצו גאלה אחר יוצא לבעלים ביובל: הלכה יחכהן שירש את אבי אמו לוי וכן בן לוי נתין וממזר בשדה אבותיו הרי הוא כשדה אחוזה של ישראל: הלכה יטהמקדיש שדהו בשעה שאינו יובל אומרים לו פדה אתה ראשון שהבעלים נותנים חומש וכל אדם אין נותן חומש: הלכה כמעשה באחד שהקדיש שדהו מפני רעתה אמרו לו פדה אתה ראשון אמר הרי שלי באיסר אמ' ר' יוסי אפילו לא

78

תוספתא מסכת פאה (ליברמן) פרק ב

 מתנות בכרם פרט שכחה ופאה ועוללות שלש בתבואה לקט שכחה ופאה שתים באילן שכחה ופאה כל אילו אין בהם משם טובה אפי' עני' שבישראל מוציאין אותו מידו ושאר מתנות כהונה כגון הזרוע והלחיים והקבה יש בהן משם טובה ונותנן לכל כהן שירצה אין מוציאין לא של כהן מכהן ולא של לוי מלוי הלכה ידאי זהו לקט זה הנושר בשעת הקציר ובשעת התלישה ר' יוסה אומ' אין לקט אלא הנושר בשעת הקצירה בלבד שנ' ולקט קצירך לא תלקט הלכה טושבולת שבקמה הרי היא של בעל הבית שבקציר הרי היא של עניים חציה בקמה וחציה בקציר נוטלה ומשליכה לאחוריו שספק

79

תוספתא מסכת פאה (ליברמן) פרק ג

 פטור מן העוללות ישראל וגוי שהיו שותפין בכרם חלקו של ישראל חייב של גוי פטור ר' שמעון או' ישראל וגוי שהיו שותפין בכרם פטור מן העוללות הלכה יגהמקדיש את כרמו לא יקדיש את העוללות שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו הלכה ידבן לוי שנתמנו לו ענבים והיו בו עוללות אינו חושש שמא של עניים הן הלכה טוהנוטע כרם להקדש פטור מן הערלה ומן הרבעי וחייב בשביעית מאימתי אדם רשיי לבצור כרמו משיודע הפרי שכבר נתחייב הכרם בגדולי עוללות הלכה טזאי זו היא שכחה בעריסין גדולים כל שאין יכול לפשוט את ידו וליטלה בעריסין קטנים משיעבר הימנו

80

תוספתא מסכת קידושין (ליברמן) פרק א

 בא והיא שקיבלה מאנשים הרבה ואין ידוע מאי זה מהן קיבלה נמצא זה איש נושא את בתו וזה נושא את אחותו נמצא כל העולם מתמזרין לכך נאמ' ומלאה הארץ זמה ר' יהודה בן בתירא אומ' הרי הוא או' ולא תזנה הארץ מוזנין הן הפירות זה מה הוא לא כהן ולא לוי ולא ישראל הכריעו חכמים לסייע דברי ר' יהודה שנ' שאי עיניך על שפים וראי איפה לא שו' וימנעו רביבים וגו' הלכה האי זהו גירעון כסף רצה לפדות את עצמו בתוך השנים האילו מחשב את המעות ואת השנים ונותן לרבו מפני שיד העבד על העליונה אי זהו חזקת קרקעות

1234567891011121314151617181920