לוי

לוי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 20537 מקורות עבור לוי. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

משנה מסכת פאה פרק ח

 משילכו העניים בכרם ויבאו ובזיתים משתרד רביעה שנייה אמר רבי יהודה והלא יש שאינם מוסקין את זיתיהם אלא לאחר רביעה שנייה אלא כדי שיהא העני יוצא ולא יהא מביא בארבעה איסרות:משנה ב[*] נאמנים על הלקט ועל השכחה ועל הפאה בשעתן ועל מעשר עני בכל שנתו ובן לוי נאמן לעולם ואינן נאמנין אלא על דבר שבני אדם נוהגין כן:משנה ג[*] נאמנין על החטים ואין נאמנין על הקמח ולא על הפת נאמנין על השעורה של אורז ואין נאמנין עליו בין חי בין מבושל נאמנין על הפול ואין נאמנין על הגריסין לא חיים ולא מבושלין נאמנין על השמן לומר של מעשר

52

משנה מסכת קידושין פרק ב

 של יין ונמצא של דבש של דבש ונמצא של יין בדינר זה של כסף ונמצא של זהב של זהב ונמצא של כסף על מנת שאני עשיר ונמצא עני עני ונמצא עשיר אינה מקודשת רבי שמעון אומר אם הטעה לשבח מקודשת:משנה ג[*] על מנת שאני כהן ונמצא לוי לוי ונמצא כהן נתין ונמצא ממזר ממזר ונמצא נתין בן עיר ונמצא בן כרך בן כרך ונמצא בן עיר על מנת שביתי קרוב למרחץ ונמצא רחוק רחוק ונמצא קרוב על מנת שיש לי בת או שפחה גדלת ואין לו או על מנת שאין לי ויש לו על מנת שאין לי בנים ויש

53

משנה מסכת שבועות פרק ד

 תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני נזק וחצי נזק תשלומי כפל תשלומי ד' וחמשה ושאנס איש פלוני את בתי ופתה את בתי ושהכני בני ושחבל בי חברי ושהדליק את גדישי ביום הכפורים הרי אלו חייבין:משנה ז[*] משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שאני כהן שאני לוי שאיני בן גרושה שאיני בן חלוצה שאיש פלוני כהן שאיש פלוני לוי שאינו בן גרושה שאינו בן חלוצה שאנס איש פלוני את בתו ופתה את בתו ושחבל בי בני ושחבל בי חבירי ושהדליק גדישי בשבת הרי אלו פטורין:משנה ח[*] משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שאמר איש פלוני ליתן לי

54

משנה מסכת שקלים פרק ה

 אחיה על הנסכים מתתיה בן שמואל על הפייסות פתחיה על הקינין פתחיה זה מרדכי למה נקרא שמו פתחיה שהיה פותח בדברים ודורשן ויודע שבעים לשון בן אחיה על חולי מעיים נחוניא חופר שיחין גביני כרוז בן גבר על נעילת שערים בן בבי על הפקיע בן ארזה על הצלצל הוגרס בן לוי על השיר בית גרמו על מעשה לחם הפנים בית אבטינס על מעשה הקטורת אלעזר על הפרוכת ופנחס על המלבוש:משנה ב[*] אין פוחתין משלשה גזברין ומשבעה אמרכלין ואין עושין שררה על הציבור בממון פחות משנים חוץ מבן אחיה שעל חולי מעיים ואלעזר שעל הפרכות שאותן קיבלו רוב הצבור עליהן:

55

משנה מסכת תמיד פרק ה

 בשבת ומורידין בה את הדשן מעל גבי המזבח:משנה ו[*] הגיעו בין האולם ולמזבח נטל אחד את המגרפה וזורקה בין האולם ולמזבח אין אדם שומע קול חברו בירושלים מקול המגרפה ושלשה דברים היתה משמשת כהן ששומע את קולה יודע שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות והוא רץ ובא ובן לוי שהוא שומע את קולה יודע שאחיו הלוים נכנסים לדבר בשיר והוא רץ ובא וראש המעמד היה מעמיד את הטמאים בשער המזרח:

56

משנה מסכת תרומות פרק ב

 של ירק וכן ערימה היו שני עגולים שתי אגודות שתי ערמות אחת טמאה ואחת טהורה לא יתרום מזה על זה רבי אליעזר אומר תורמין מן הטהור על הטמא:משנה ב[*] אין תורמין מן הטמא על הטהור ואם תרם שוגג תרומתו תרומה ומזיד לא עשה כלום וכן בן לוי שהיה לו מעשר טבל היה מפריש עליו והולך שוגג מה שעשה עשוי מזיד לא עשה כלום רבי יהודה אומר אם היה יודע בו בתחלה אע"פ שהוא שוגג לא עשה כלום:משנה ג[*] המטביל כלים בשבת שוגג ישתמש בהם מזיד לא ישתמש בהם המעשר והמבשל בשבת שוגג יאכל מזיד לא יאכל הנוטע בשבת

57

משנה מסכת תרומות פרק ד

 משנה מסכת תרומות פרק דמשנה א[*] המפריש מקצת תרומה ומעשרות מוציא ממנו תרומה עליו אבל לא למקום אחר ר' מאיר אומר אף מוציא הוא ממקום אחר תרומה ומעשרות:משנה ב[*] מי שהיו פירותיו במגורה ונתן סאה לבן לוי וסאה לעני מפריש עד שמונה סאין ואוכלן דברי ר"מ וחכ"א אינו מפריש אלא לפי חשבון:משנה ג[*] שיעור תרומה עין יפה אחת מארבעים בש"א משלשים והבינונית מחמשים והרעה מששים תרם ועלה בידו אחד מששים תרומה ואינו צריך לתרום חזר והוסיף חייב במעשרות עלה בידו מששים ואחד תרומה ויחזור ויתרום כמות שהוא למוד במדה ובמשקל ובמנין ר' יהודה אומר אף שלא מן

58

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ג

 העני והעשיר אין מפרישין עליו שאין מפרישין על האבוד זכה עני במה שבידו המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני מפריש עליהן בשער הזול ואין שמטה משמטתו אם רצה לחזור לא יחזור אם נתיאשו מהן אין מפרישין עליהן שאין מפרישין על האבוד האומר הילך מנה זו ותן לפלני בן לוי מחלקי אם רצה לחזור לא יחזור קח מנה זו מדמי מעשר שיש לך בידי והילך דמיו הרי זה אינו חושש לתרומת מעשר [כור מעשר לך בידי הילך דמיו הרי זה חושש לתרומת מעשר] כור מעשר לך בידי והלך ונתנו לאחר אין לו עליו אלא תרעומת הלכה בהניח פירות

59

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ב

 אין מקבלין אותו [גר שקיבל עליו כל דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו] ר' יוסה בי ר' יהודה או' אפי' דבר קטן מדקדוקי סופרים הלכה וכהן שקבל עליו כל (מתנות) עבודות כהונה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו הלכה זבן לוי שקבל עליו כל עבודות לויה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו שנאמר המקריב את דם השלמים וג' אין לי אלא זריקות דם והקטר חלבים מניין ליציקות ובלולות תנופות והגשות הקמיצות והקטרות המליקות והקבלות וההזאות והשקאת סוטה ועריפת עגלה וטהרת מצורע ונשיאות כפים מבפנים ומבחוץ ת"ל בני אהרן כל עבודה שהיא בבני אהרן אמ' ר' שמעון

60

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ה

 לו שני חבירין אחד ביהודה ואחד בגליל ולו שני כורין אחד ביהודה ואחד בגליל או לזה שביהודה בוא וטול לך כור שבגליל ולזה שבגליל בוא וטול לך כור שביהודה וחוזר ונוטל מהם כשער הזול הלכה כאין פודין מעשר שיני במקום היוקר כשער הזול [אין פודין מבן לוי במקום היוקר כשער הזול] כהנים ולוים שהיו מסייעין בין הגרנות אין נותנין להן תרומות ומעשרות בשכרן ואם נתנן הרי אילו חולין שנ' ואת קדשי בני ישראל לא תחללו כבר הן חולין ואו' שחתם ברית הלוי אמר ה' צבאות יתר על כן אמרו תרומתן אינן תרומה ומעשרותן אין מעשרות ולא עוד אלא שבקשו

1234567891011121314151617181920