לוי

לוי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 20537 מקורות עבור לוי. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק שלום

 מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק שלום הלכה אאמר ר' יהושע בן לוי גדול הוא השלום, שהשלום לארץ כשאור לעיסה, אלמלא שנתן הקדוש ברוך הוא שלום בארץ היתה החרב והחיה משכלת את הארץ, מה טעם דכתיב ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם, ואין ארץ אלא ישראל שנאמר ואשרו אתכם כל הגוים כי תהיו אתם ארץ חפץ, ואומר והנה כל הארץ ישבת ושקטת, ואומר דור הולך ודור בא והארץ לעולם עמדת, מלכות באה ומלכות הולכת, וישראל לעולם קיים, אמר שלמה אף על פי שדור הולך ודור בא, מלכות הולכת ומלכות באה,

92

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק עריות

 המסתכל בעקבה של אשה גוזרין עליו שיהיו לו בנים בעלי מומין, וכל מי שאין בו בשת פנים במהרה הוא חוטא שנאמר הכרת פניהם ענתה בם, וכל מי שיש בו בשת פנים לא במהרה הוא חוטא שנאמר ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. ר' מיאשא בר בריה דר' יהושע בן לוי אומר כל הרואה דבר ערוה ואינו זן את עינו ממנו זוכה ומקביל פני שכינה, שנאמר ועצם עיניו מראות ברע, מה כתיב בתריה הוא מרומים ישכן וכתיב מלך ביפיו תחזינה עיניך.

93

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק א

 ישכן לבטח. הלכה יחתשעה נכנסו בחייהם לגן עדן, ואילו הן, חנוך, אליהו, ומשיח, ואליעזר עבד אברהם, ועבד מלך הכושי, וחירם מלך צור, ויעבץ בן בנו של ר' יהודה הנשיא, וסרח בת אשר, ובתיה בת פרעה, ויש אומרים, הוצא חירם מלך צור, והכנס תחתיו ר' יהושע בן לוי. הלכה יטכל דרכיך יהיו לשם שמים, ירא את השמים, ואהוב את השמים, הוי חרד ושש בכל המצות. הלכה כהוי כערוגה עמוקה שמחזקת את מימיה, וכקנקן זפותה שמשמרת את יינה, וכספוג שסופג את הכל ומנקה את הכל. הלכה כאשב לפני חכמים, והט אזנך לדבריהם, ואל תבהל להשיב, והוי מחשב להשיב

94

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק א

 באי זו ברכה אמרו, ברכת שבעה, ולא ברכת האירוסיןואי זו ברכת האירוסין, אמר רב יהודה ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושין, ברוך אתה י"י מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין.ושבע ברכות היכי מברכינן, אמר ר' לוי בורא פרי הגפן, ושהכל ברא לכבודו, ויוצר האדם, ואשר יצר, שוש תשיש, שמח תשמח, ברוך אתה י"י אשר ברא. מיתיבי לא תשא את שם י"י אלהיך לשוא, כיצד כגון המברך ברכה שאינה צריכה לגופה, והכא כיון דמברך בורא פרי הגפן, היכי עביד דטעים ליה, דהאמר מר טעמו פגמו, דמסריק

95

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ג

 שחוטאים וסבורים שמיתה היא מנוס, ואומרים כמה עונות יכולים להשמר.אמר ר' יצחק בר פרנך כל עונות אדם חקוקים לו על עצמותיו, כל זכיותיו כתובין על יד ימינו, שלא תאמר שעונותיהם הם הנכתבים וזכיותיהן אין נכתבין, ומנין שכן, שנאמר י"י שומריך י"י צלך על יד ימינך. אמר ר' יהושע בן לוי צריך ליתן בלבו דברים הללו, והוא חוזר מאליו, בא וראה מה כתיב, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו, אפילו שיחה קלה מגידים לו בשעת מיתה, כיצד, אדם מת באים עליו שלשה מלאכי השרת, אחד שהוא מלאך של מות, והשני סופר, והשלישי שממונה עליו, אמר לו

96

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ה

 דכתיב אני אוהבי אהב ומשחרי ימצאונני.אוהב את המקום אוהב את הבריות, מלמד שצריך אדם לצאת ידי הבריות כדרך שיוצא ידי שמים, דכתיב והייתם נקיים מי"י ומישראל.משמח את המקום, דכתיב הן הוא משוש דרכו.משמח את הבריות, דכתיב ישראל אשר בך אתפאר.מלבשתו ענוה, מאן תנא, ר' יהושע בן לוי, דאמר ענוה לכל, הא מדתני סיפא ר' יהושע בן לוי אומר, שמע מינה דרישא לאו ר' יהושע, מיחסרא בריתא, ותריץ על המעשים כלם, ועוד אמר ר' יהושע בן לוי. ודילמא ר' מאיר היא, לא שמעינן ליה לר' מאיר דאמר יראה עדיפא.ומכשרתו להיות צדיק וחסיד, מאי צדיק ומאי חסיד,

97

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יב

 מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יב הלכה אמפסיקין בברכות, ואין מפסיקין בקללות, אמר ר' חייא בר גמדא מה טעם, דכתיב אל תקוץ בתוכחתו, אל תעשה קוצים קוצים. אמר ר' לוי אמר הקדוש ברוך הוא, אינו דין שיהו בניי מתקללין ואני מתברך. אמר ר' יוסי ב"ר אבון לא מטעם הזה, אלא זה שהוא עומד לקרות בתורה פותח בדבר טוב וחותם בדבר טוב. הלכה בלוי בר פאטי שאל לר' חונא, אילין ארורייה מאי דיקרינון חד ויברך לפניהם ולאחריהם, אמר ליה אין לך טעון ברכה לפניו ולאחריו אלא קללות שבתורת כהנים ושבמשנה תורה. הלכה גר' יונתן ספרא דגופתא נחית להכא,

98

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יד

 שנראה כסריס, ויש אומרים אפילו סריס עצמו מותר; אבל אם עלה זקנו, אפילו מבן שמנה עשרה, מותר לעבור לפני התיבה ולישא את כפיו. הלכה ידבמגילה כן, הכל כשירין לקרות את המגילה, חוץ מחרש שוטה וקטן, ר' יהודה מכשיר בקטן. הלכה טואמר ר' לוי מגילת אסתר צריך לקרותה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר למען יזמרך כבוד ולא ידום, יזמרך כבוד בלילה, ולא ידום ביום. לפיכך נהגו לקרותה במוצאי שבתות שתים; ר' מאיר כי החליף בכנישתא, שמע קליהון דסדראי, אמר לון עד מתי אתם עושים את התורה קריות קריות, אמרו לו משום למען יזמרך כבוד, ושבקון. הלכה טזונהגו העם לאומרה

99

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק טז

 מת ברעב, אבל התורה אינה כן, אלא משמרתו מכל רע בנערותו, ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותו, בנערותו מהו אומר, וקוי י"י יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו, בזקנותו מהו אומר, עוד ינובון בשיבה דשינים ורעננים יהיו. הלכה באמר ר' יהושוע בן לוי הדא אגדתא הכותבה אין לו חלק לעולם הבא, והדורשה מתחרך, והשומעה אינו מקבל שכר. הלכה גתני ר' חנינא בר פפא, פנים בפנים דבר י"י, פנים תרי בפנים תרי, הא ארבעה אפין, פנים של אימה למקרא, פנים בינוניות למשנה, פנים שוחקות לתלמוד, פנים מסבירות לאגדה. ר' נחמיה בשם ר' יעקב בר' ינאי,

100

מסכתות קטנות מסכת שמחות פרק ד

 וזה אין קדושתו מרחם אמו, זה קדושתו קדושת חייו וזה קדושתו קדושת שעה. הכל מודים בכהן ובמרובה בגדים יטמא מרובה בגדים, מרובה בגדים והממונה יטמא הממונה, ממונה ומי שעבר יטמא מי שעבר, מי שעבר ומשוח מלחמה יטמא משוח מלחמה, משוח מלחמה וכהן הדיוט יטמא כהן הדיוט, כהן הדיוט ולוי יטמא לוי, לוי וישראל יטמא ישראל, ואם שניהן שוין מטמא הזריז שבהן, ואם היו שניהן זריזין מטמא איזה מהן שירצה. הלכה יחמצאוהו בין שדה בור לשדה ניר קוברו בשדה בור, בין שדה ניר לשדה זרע קוברו בשדה ניר, בין שדה זרע לשדה אילן קוברו בשדה זרע, בין שדה אילן לשדה

1234567891011121314151617181920