לבושי שרד אורח חיים סימן תרסה

לבושי שרד אורח חיים סימן תרסה

  

סעיף א
(ט"ז ס"ק א) דהיינו האגודה וכו'. תימא שדין זה עצמו מהגהות אשר"י הביאו הב"י סוף סימן תרנ"ג ובשו"ע [שם סעיף ב], וכתבו ולא אגבהיה למיפק ביה, משמע דאפילו אגדו שרי, ואם כן אע"פ שבסימן זה בב"י [ד"ה כתוב בהגהות] כתב ולא אגדו, משמע שהוא טעות סופר וצ"ל ולא אגבהיה, והכי משמע מלשון למיפק ביה, וצ"ע. וכן הקשה הפרי מגדים [משבצות זהב אות א]:

(שם ס"ק ב) כמו שכתבו התוספות בדף י' וכו'. הובא במג"א ס"ק א', כיון שאינו אלא משום ספק יום שעבר:

(שם) היה צריך לאוכלה בסוכה וכו'. אע"פ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.