לבב דוד הלכות גירושין פרק ט

לבב דוד הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה ג
[ג] הלכה והניחתו בצדי רה"ר וכו'. עיין במל"מ דהקשה לסברת התוס' דס"ל דבעיא זו מיירי בדאמר לה מעכשיו וכו', א"כ מאי ס"ל לרמי בר חמא וכו' ותירץ דרמי בר חמא ס"ל כר' יוחנן דאית ליה בריש פרק האומר גבי האומר הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר שלשים יום דהוי שיורא וכו' אבל בפירוש מעכשיו ולאחר שלשים יום פליגי אדרב ושמואל ע"כ, וקשה לי דאם כך כוונת התוס' דרמי בר חמא ס"ל כר' יוחנן ולא בעו למילף מדרב ושמואל אלא אי צידי רה"ר הוו כרה"ר או לא א"כ מאי מקשו התוס' שם אח"כ וז"ל וקשה דהיכי פשיט מדרב ושמוא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.