לבב דוד הלכות אישות פרק כד

לבב דוד הלכות אישות פרק כד

  

הלכה ד
[ד] ולמה לא חלקו וכו' וכן אם לוותה ואכלה חייב לשלם. עיין מ"ש הרב המגיד והעלה דלאו עיקר דעת רבינו ונראה לענ"ד דרבינו קא דייק הכי מדברי אית דאמר וכו' דלא קא מקשו והא בעמוד והוציא קאי אלא אחר דאמר ליה תנאי יש לה, דמשמע דהבין דמה שאמר ר' יוחנן תנאי יש לה הוא בדיתבא תותיה, דכל זמן שלא גירשה הוא זן אותה ועלה קא מקשה כיון דבעמוד והוציא קאי בודאי שלא יזון אותה כל זמן שלא גירשה, ועל זה קא מקשו והתניא יש לה דהיינו דמוכרח מהאי ברייתא דאע"ג דבעמוד והוציא קאי כל זמן שלא גירשה צריך לתת לה מז ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.