לבב דוד הלכות אישות פרק כג

לבב דוד הלכות אישות פרק כג

  

הלכה א
[א] האשה שהתנית וכו' ואם כתב לה אחר הנישואין צריך לקנות מידו. כתב הרב המגיד וז"ל וכתב רבינו שאם קנו מידו אחר נישואין שיועילו מעשיו ויצא לו ממ"ש בפרק חזקת וכו' ולא יהיה כח הבעל גדול בנכסי אשתו מכח השותף בחלקו ע"כ. נ"ל פירוש דבריו דמה שאמר ולא יהיה כח הבעל גדול מכח השותף בחלקו לאו למימרא דקני גם הפירות אלא לענין שאם מכרה ונתנה קיים, שהרי לר"י דמפרש דהבעיא קאי אנשואה דאמרינן דידו כידה אי מהני להו שום קנין הוא לענין דבהאי דאמרינן דידו כידה ולא מהני מה שאמר לה דין ודברים אין לי וכו' ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.