לבב דוד הלכות אישות פרק יא

לבב דוד הלכות אישות פרק יא

  

הלכה ד
[ד] אבל החרשת והשוטה לא תקנו להן כתובה. וג"כ רבינו כתב בהל' ח' וכל שכתובתה מאה או שלא תקנו לה חכמים כתובה אין לה טענת בתולים עד כאן.
ולפי זה קשה מסוגיא דפרק אלו נערות דף ל"ו דקא מרמי אברייתות דאחת קתני החרשת והשוטה והאילונית יש להן קנס ויש להן טענת בתולים ואידך אחריתי קתני החרשת והשוטה וכו' אין להם טענת בתולים ותירצו בש"ס הא רבן גמליאל והא רבי יהושע וכו' דמשמע דלשני הברייתות החרשות יש להן כתובה ויש להן טענת בתולים, אלא דטעמא דהך דקתני אין לה טענת בתולים הוא משום דס"ל כר"ג, ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.