לבב דוד הלכות איסורי ביאה פרק יב

לבב דוד הלכות איסורי ביאה פרק יב

  

הלכה א
[א] ישראל שבעל עכו"ם וכו'. כתב הרב המגיד ומ"ש רבא בפרק הערל בגרותם אית להו חתנות בגיותן לית להו חתנות כבר תירצוה המפרשים ובודאי בגיותן כל דרך אישות איכא למימר דאיכא לאו דאורייתא ע"כ. פשט דבריו הוא דרבינו דכתב דבכל האומות יש איסור לאו דלא תתחתן בם כשהוא דרך אישות הוא פסק כהאי סוגיא דתירצו אלא דאורייתא אישות דרך חתנות ואתו אינהו וגזור אפילו דרך זנות, דאף דזה הוא אליבא דר' שמעון כיון דש"ס קא שקיל וטרי אליביה הכי הלכתא דלהכי פסק רבינו כוותיה, וכתב ומ"ש רבא וכו' דהיינו דלפי דברי רבא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.