לבב דוד הלכות איסורי ביאה פרק ד

לבב דוד הלכות איסורי ביאה פרק ד

  

הלכה ט
[ט] כל הנשים שיש להם וסת בחזקת טהרה לבעליהן וכו'. כתב הרב המגיד שרבינו מפרש משנתינו ביש לה וסת בדווקא מדאמרינן בסוגיא אין לה וסת אימור חזאי וכן נראה מסוגיא דפ"ק ע"כ. הא דלא הביא ראיה ממ"ש התם בסוגיא אלא אי אתמר הכי אתמר וכו' לא שנו אלא שלא הגיע שעת וסתה, משמע דדוקא שיש לה וסת ולא הגיע באותן הימים, שודאי לא נטמאת שעדין לא בא האורח, אבל אם אין לה וסת חוששין לה שמא חזאי, משום דאימא דגם באין לה וסת נמי טהורה לבעלה, ונקט הכי כדי ליפלוג ולתני בדידה אבל הגיע שעת וסתה אסורה, אלא דקשה ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.