לב שלם הלכות גירושין פרק יב

לב שלם הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה יט
[יט] באו שנים ואמרו לא מת אע"פ שנשאת תצא. מצאתי כתוב שם מכתיבת יד הר"ב כרם שלמה בגיליון אמר שלמה אמרילייו התוספות כתבו שהתרצן תירץ לפי סברת המקשן ש"מ דליה לא ס"ל וא"כ דברי מוהריק"א קיימין. עוד מצאתי כתוב שם על מה שכתב מהריט"ץ וז"ל גם מה שהקשה מוהרי"ק דמדברי רב נחמן הכי דייקינן דאמר פסול ופוסל תמהני על הרב דאדרבא מדברי רב נחמן דאמר פסול ולא אמר בטל משמע דמן התורה כשר עכ"ל. ונכתב בצדו אמר שלמה אמריל"ו עיין מה שכתב הרב המגיד ריש פרק עשירי מגירושין דבגמ' אין שם כלל לפי שיש פסול בט ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.