לב שלם הלכות גירושין פרק ט

לב שלם הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה ט
[ט] התנה עליה שתתגרש כשיעבור מעבר פניה וכו'. הקשה הלח"מ על תשובת הרי"ף שהביא הרב המגיד טובא חדא דאמאי לא ניחוש שמא פייס הוא לה ובטלו שניהם התנאי של ק"ק ע"כ. עיין בתוספות בפ"ב דלא חיישינן לזה אלא כשהיה הולך דלטובתה נתכוון ולא לצעורא ואתי שפיר השתא ומחל לה התנאי וכ"כ הרא"ש. עוד כתב הרה"מ וכן האומר לאשה זה מבואר וכו'. נ"ב מדברי התוספות בפ' המביא תניין דף י"ח ע"ב נראה דכל שהוא עמה בעיר מסתמא מחמת קטטה קמכוין ולא להתפייס. מחנה אפרים בחידושים דף י"ד עמוד א'.

הלכה כג
[ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.