לב שלם הלכות איסורי ביאה פרק ד

לב שלם הלכות איסורי ביאה פרק ד

  

הלכה ט
[ט] כל הנשים שיש להן וסת וכו'. וראיתי להרשב"א ז"ל שהקשה למה אמרו הכי איתמר וכו' הוה להו למימר לא שנו אלא שיש לה וסת אבל וכו' ע"כ. נ"ב לא קשיא מידי דא"כ מאי ארייא ישנה אפי' נעורה אינו יכול לבא עליה שלא בבדיקה. מחנה אפרים בחידושים דף י"ז עמוד ד'.

הלכה י
[י] האשה שאמרה לבעלה טמאה אני וכו'. כתב הרב המגיד האשה שאמרה לבעלה וכו' עד וכבר נתבאר שהאשה שהוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה ע"כ. נ"ב נ"ל דהחילוק תלוי בין היכא דאיכא הוכחה לאמתלא כי הכא שתבעה לפני אחותו ורגלים ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.