לב מבין הלכות גזלה ואבדה פרק א

לב מבין הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה ב
[ב] ואפי' עכו"ם עובד ע"ז אסור לגוזלו וכו'. עיין למרן כ"מ ז"ל דדעת רבינו דגזלת העכו"ם אינו עובר בלא תעשה יעו"ש ועיין לרבני האחרונים מה שתמהו על דברי מרן הללו דממ"ש רבינו בהל' גניבה פ"א נראה להיפך וכ"כ להדיא בפ"ח מהל' נזקי ממון יעו"ש ועיין למ"ש הר"ן ז"ל בחי' לסנהדרין בפ' ארבע מיתות בדף נ"ז בברייתא דכותי בכותי אסור וישראל בכותי מותר יעו"ש ובהרב בית ישחק ועיין בהרב שער אפרים ז"ל בסי' א' וכבר הארכתי בענין זה בחי' לסנהדרין בדף נ"ז.

הלכה ו
[ו] הגוזל את חבירו פחות משוה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.