לב מבין הלכות אישות פרק כד

לב מבין הלכות אישות פרק כד

  

הלכה יא
[יא] ואלו הן הדברים וכו' או שנודרת או שנשבעת ואינה מקיימת וכו'. עיין בש"ס שם דף ע"ב ע"א דאמרינן הטעם דנודרת ואינה מקיימת דיוצאות בלא כתובה הוא מהטעם דאמר מר בעון נדרים בנים מתים כשהם קטנים יעו"ש מכאן הביא ראיה מרן מלכא הרב הגדול מהרי"צ מאייו בס' שרשי הים ח"ג בדף ו' למה שכתב הר"מגאלאנטי ז"ל בספר זבח השלמים בדף י"ב ע"א סי' ל' כתב משם הרב גור אריה דגבי עבירה שחייבין עליה כרת כגון מטמא מקדש וקדשיו אפקיה קרא בלשון מיתה משום דכרת הוא שנדרו זרעו וכו' דאין הבנים מתים אלא בעון אבות ולא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.