לב מבין הלכות איסורי מזבח פרק ד

לב מבין הלכות איסורי מזבח פרק ד

  


הלכה ח
[ח] איזהו אתנן האומר לזונה וכו'. עיין להרב כנה"ג בנימוקיו לרבינו [שבסוף או"ח ח"א] דכתב דפוסק דלא כרבא ועיי"ש דציין תשובת הרשב"א סימן ש"ב ועיין להרב בני יעקב דף קפ"ה ע"ד ודחה דבריו ועיין להרב הלכה למשה בהלכות גניבה פרק ג' ה"ה.