כתר המלך הלכות גירושין פרק יב

כתר המלך הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה יא
[יא] שליח כו' אמר הבעל לפקדון נתתיו לו והשליח אומר לגירושין נתנו לי השליח נאמן כו'. וכתב הרה"מ פ' התקבל (דף סד) פלוגתא דרב הונא ורב חסדא דר"ה אמר בעל נאמן ור"ח אמר שליש נאמן ופוסק רבינו כר"ח וכן פוסק בהלכות עכ"ל. והנה הרי"ף ז"ל כתב שם בסוגיא ופסקו רברבתא הלכתא כרב הונא ואנן לא ס"ל הכי אלא הלכתא כרב חסדא דסוגיין כותיה כדמברר לקמן כו'. והנה שם לקמן הביא הרי"ף ראיתו מזה דאמר לקמן שם בסוף הסוגיא בעל אמר לגירושין כו' אמר ר' יוחנן הוי דבר שבערוה כו' ומקשי שם ונהימנא לשליש מי קא נפקא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.