כתר המלך הלכות גירושין פרק ט

כתר המלך הלכות גירושין פרק ט

  


הלכה כא
[כא] בעל שאמר כו'. ועיין משנה למלך מה שמקשה בסוגיא דיבמות (דף קיח ע"ב) במשנה שם דהאשה שהלכה ובתוס' שם דלמה לא הקשו על הרש"א והניח בקושיא והנה זה הקשה המהרש"א נמי בתוס' שם ומיישב הקושיא עיי"ש והמשל"מ לא הביאו וצ"ע: