כתר המלך הלכות גזלה ואבדה פרק א

כתר המלך הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה ב
[ב] אסור לגזול כל שהוא דין תורה וכו'. וכתב הלח"מ נראה דרבינו הוציא זה מזה שאמרו בפ' ד' מיתות (דף נז) לגבי כיוצא בו בגזל וכו' ומשני אמר רב פפא לא נצרכא אלא לפחות משוה פרוטה וכו' משמע דאסור ישראל בישראל מדנקיט התירא דוקא ישראל בכותי אבל מעבר לא עבר וקשה דא"כ מאי מקשה (דף נט) גבי מ"ש מי איכא מידי דלישראל שרי ולכותי אסור והא בפחות משוה פרוטה ותרצו התם משום דלאו בני מחילה נינהו ע"כ השתא מה מקשי הא בישראל נמי איכא איסורא בפחות מש"פ וכו' ואי כפשטא דשמעתא איכא לתרוצי דהך סוגיא אתיא דלא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.