כתר המלך הלכות בכורות פרק ח

כתר המלך הלכות בכורות פרק ח

  


הלכה ז
[ז] מנאן למפרע כגון שיצא ראשון ואמר י', שני ואמר ט', עד שיצא העשירי ואמר אחת, הרי זה קד[ו]ש שהעשירי מאליו נתקדש. והנה קשה לי דשם בגמ' מסקינן למ"ד דלמנין שלו דהוי הטעם משום דאיתא במנינא דפרסאה וכיון דרבינו פוסק כמ"ד דלמנין שלו כמו שהביא הכ"מ והלח"מ הכא בהל' ט', וא"כ קשה מ"ט אומר הטעם שהעשירי מאליו קדוש וצ"ע: