כתר המלך הלכות בכורות פרק ד

כתר המלך הלכות בכורות פרק ד

  


הלכה טו
[טו] יצא שליש ומכרו לכותי וחזר ויצא שליש אחר נתקדש למפרע ונפטרה מן הבכורה. וי"ל דג' תיבות הללו שאומר ונפטרה מן הבכורה הוא ט"ס, ולמותר הוא, דהכא כיון דהבכור חי ורק מכרו לכותי א"כ אפילו לרבה דאמר מכאן ולהבא הוא קדוש והבכור אינו קדוש מ"מ נפטרה מן הבכורה ולא מיבעי למימר לענין דנתקדש למפרע דלהכי נפטרה מן הבכורה וגם בשו"ע (סי' שיט) ליתא זה, וט"ס הוא, ודוק: