כתר המלך הלכות בית הבחירה פרק ז

כתר המלך הלכות בית הבחירה פרק ז

  

הלכה ב
[ב] ואיזהו וכו' לא יכנוס אדם להר הבית וכו' או במנעל שברגליו וכו'. וכתב המל"מ תנן בפ"ו דשבת כתותים טמא וסמוכות שלו יוצאים בהם בשבת ונכנסין מהן בעזרה כסא וסמוכות שלו וכו' ואין יוצאין בהם בשבת ואין נכנסים בהם בעזרה וכו' ונראה דהא לא קאי נמי אלא הסמוכות אבל כסא וספסלים ודאי דלאו מנעלים נינהו דמגריע מסמוכות דקטיע דלאו מנעלים הוא וכו' ותמהני שהרמב"ם השמיט דין דסמוכות דמשנתנו לענין עזרה והיה לו לכתבו בפ"ז הכא בהל' בית הבחירה עכ"ל כן תמה בספר מעדני יו"ט סוף מס' ברכות עיי"ש.
ולענ"ד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.