כתר המלך הלכות ביכורים פרק ג

כתר המלך הלכות ביכורים פרק ג

  

הלכה ו
[ו] ומנין שהבכורים אסורים לאונן שהרי נאמר בהן ושמחת בכל הטוב מכלל שהוא חייב לאכול בשמחה ולא באנינות והאוכלן אונן מכין אותו מכת מרדות. וכן כתב נמי הסמ"ג (סי' רנט) וכתב הכ"מ ומניין שהבכורים אסורים לאונן בפ' כל שעה (דף לו) ומה שכתב מכין אותו מכת מרדות ולא מלקות שהוא לאו הבא מכלל עשה עכ"ל. והנה הגאון ר' עקיבא איגר ז"ל בגליון המשנה במס' בכורים הקשה מסוגיא דפסחים (דף לו) שם דאמרינן בכורים אסורין לאונן ור' שמעון מתיר מ"ט דרבנן דכתיב לא תוכל לאכול בשעריך וכו' ותרומת ידך [ו]אמר [מר] אלו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.