כתר המלך הלכות ביאת המקדש פרק ג

כתר המלך הלכות ביאת המקדש פרק ג

  

הלכה ג
[ג] ומשלחין זבים וזבות וכו'. וכתב המל"מ גרסינן בפ"ו דפסחים (דף סז) וכל זב לרבות בעל קרי ואמרינן התם מסייע לר' יוחנן דאמר מחילות לא נתקדשו ובעל קרי משתלח חוץ לשתי מחנות ופירש רש"י הני תרתי מילי שמעינהו כהדדי מרביה וכהדדי אמרינן וכו' ול"נ דתליא זה בזה דכיון דאמרינן וכו'. ולענ"ד נ"ל לומר כן דתלי זה בזה דהנה איתא במס' יומא (דף ו) מביתו למה פירש תניא ר' יהודה בן בתירא אומר שמא תמצא אשתו ספק נדה ויבא עליה וכו' וכתבו התוס' וקשיא לן דנהי דלא קדשי בקדושת עזרה מ"מ כהר הבית היתה ובעל קרי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.