כתר המלך הלכות ביאת המקדש פרק ב

כתר המלך הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה יא
[יא] האבל אינו משלח קרבנותיו כל שבעה וכו' וכן מצורע אינו משלח קרבנותיו כל זמן שאינו ראוי לביאה אל המחנה אינו ראוי להקרבה אבל המנודה יש בו ספק אם משלח או אינו משלח לפיכך אם הקריב עליו נרצה. והנה הכ"מ ביאר טעמו של רבינו דאם הקריב הורצה משום דכיון דמנודה לשמים מקריב אפילו לכתחלה א"כ מנודה לבריות די אם לא יקריב לכתחלה אבל בדיעבד הורצה עכ"ל. ולענ"ד נ"ל דפשוט ניחא דהא רבינו פוסק בפ"ו מהל' ת"ת דכל הספיקות במנודה שנשאר בבעיא הכל לקולא וכן כתב הרא"ש שם בפ' אלו מגלחין דרבינו ס"ל דכל הספ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.