כתר המלך הלכות אישות פרק כד

כתר המלך הלכות אישות פרק כד

  

הלכה יד
[יד] העוברת וכו' צריכה התראה ועדים ואח"כ תפסיד כתובתה כו'. וכתב הרה"מ במס' סוטה (דף כה) בעיא דאפשטא שצריכה היא התראה כו'. והנה שם בגמ' מביא הגמ' ראיה לזה דצריכה התראה והנה קשה לי מ"ט לא הביא שם הא דאיתא מפורש בתוספתא דכתובות פ"ז דאיתא שם כן היא שיוצאה וראשה פרוע כו' תצא שלא בכתובה מפני שלא נהגה עמו כדת משה וישראל כל אלו נשים שעברו ע"ד צריכות התראה ויוצאות שלא בכתובה לא התרה בהן יוציא ויתן כתובה כו' אלמא דאיתא מפורש בתוספתא דצריכה התראה להפסיד כתובתה ומ"ט דחק כל כך שם בסוגיא לב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.