כתר המלך הלכות איסורי מזבח פרק ו

כתר המלך הלכות איסורי מזבח פרק ו

  

הלכה ב
[ב] ועצי סתירה פסולין לעולם לא יביא אלא חדשים. והקשה הלח"מ ע"ז דהא בגמ' דמנחות (דף כב) איתא דר' אלעזר בן שמוע דריש מזה דהוקש למזבח מה מזבח שלא נשתמש ביה הדיוט אף עצים שלא נשתמש ביה הדיוט ור' אלעזר ב"ר שמעון דריש מה מזבח משל ציבור אף עצים משל ציבור ורבינו פוסק לעיל בפ"ה דבעי משל ציבור וא"כ האיך פוסק דבעי חדשים וכו' עד דתרתי בעינן וכו'. ונ"ל ליישב דברי רבינו דבעי תרתי מזה דהנה התוס' שם ד"ה ועצים הקשו וא"ת ונילף ממלח כדלעיל דאין להשיב מלבונה ושמא יש צד אחת עכ"ל.
ונ"ל לומר הא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.