כתר המלך הלכות איסורי ביאה פרק ד

כתר המלך הלכות איסורי ביאה פרק ד

  

הלכה ג
[ג] במה דברים אמורים וכו' אבל נדה וזבה ויולדת שלא טבלו במי מקוה וכו' חייב כרת וכו' ובטבילה תלה הכתוב שנאמר ורחצו במים זה בנין אב לכל טמא שהוא בטומאתו עד שיטבול. וכתב החתם סופר בחלק יו"ד (סי' קצד) דאף דלא נדע מקומו איה גם לא הילפותא והבנין אב מ"מ לפי הענין ילפינן מדכתיב ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב הרי קראה הכתוב טומאה לבעלה ויש בנין אב לכל הטמאים שאינם עולין מטומאתן עד שיטבול וי"ל ג"כ הא דאיתא במס' שבת (דף יג ע"ב) דאמר אליהו שלא נשא פנים לתורה דכתיב ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.