כתר המלך הלכות אבל פרק ט

כתר המלך הלכות אבל פרק ט

  

הלכה א
[א] כל וכו' ומאחה לאחר שלשים וכו'. וכתב הלחם משנה קשה למה כתב רבינו בפ"ו האבל הוא אסור בחמשה דברים והא איכא נמי הא דאינו יכול לאחות הקרע תוך ל' יום ורבינו בפי' המשנה חשיב ליה והוה ששה עיי"ש. ולענ"ד נ"ל ליישב פשוט דהתם בפ"ו חשיב רבינו אלו דברים שהאבל אסור בהן כל שלשים חמשה דברים וזה החמשה דברים הוא שהאיסור הוא על האיש האבל אבל זה שאינו רשאי לאחות הבגד הוא לא על האבל החיוב רק האיסור הוא על הבגד והראיה דאם מכר הבגד לאחר נמי אסור להלוקח לאחותו כמבואר בגמ' (דף כז ע"ב) וא"כ האיסור הו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.