כתר המלך הלכות אבל פרק ו

כתר המלך הלכות אבל פרק ו

  

הלכה ד
[ד] וכן אסור ללבוש וכו'. והנה ההגהות מיימוניות הביא דעת הפוסקים דכביסה נמי בלא גיהוץ אסיר כל שלשים וכן איפסק להלכה ביו"ד (סי' שפט) דכן נהגו עיי"ש. ונ"ל להביא ראיה לזה דתכבוסת אסור כל ל' מהא דקחשיב שם בברייתא (דף כא) דברים שהאבל אסור בהן והקשו התוס' מאי טעמא לא קחשיב תכבוסת שם בד"ה אלו דברים ותירצו דהוה בכלל רחיצה ואע"פ דלעיל מייתי תרי קראי לרחיצה ולכביסה וכו'. וקשה לי אף אי הוה כביסה בכלל רחיצה הא הלימוד ילפינן מתרי קראי ואי דדמי לענין עינוי הא בנדרים (דף פא) אמרינן דלר' יוסי כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.