כתר המלך הלכות אבל פרק ב

כתר המלך הלכות אבל פרק ב

  

הלכה א
[א] אלו שאדם חייב להתאבל עליהן דין תורה אמו ואביו וכו' ומדבריהם שיתאבל האיש על אשתו הנשואה וכו'. וכתב הכ"מ וא"ת מאחר שרבינו סובר דמדין קרובים שהכהן מטמא להם למדנו שמתאבלים עליהם כמ"ש בתחילץ הלכות אלו ואשתו כתובה בדאורייתא לענין טומאת כהן דכתיב כי אם לשארו ודרשינן זו אשתו וברי"ש פ' טבול יום אמרו שמתה אשתו של יוסף הכהן וטמאוהו על כרחו וכן משמע מדבריו ריש פ"ג וא"כ למה כתב שאינו מתאבל עליה מן התורה ואפשר לומר דרבינו אזיל לטעמיה דסובר דכל דבר שאינו מפורש בתורה ממש אע"פ שדינו דין תור ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.