כרת

כרת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11612 מקורות עבור כרת. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

תוספתא מסכת קידושין (ליברמן) פרק ד

 הלכה טוכהנת ולויה וישראלית שניסו לגר הולד גר לעבד משוחרר הולד עבד משוחרר הלכה טזגוי ועבד הבאו על בת ישראל והולידה בן הולד ממזר ר' שמעון בן יהודה אומ' משם ר' שמעון אין ממזר אלא מן האשה שאיסורה איסור ערוה וחייבין עליה כרת

62

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק א

 היחיד גמורה הלכה באי זהו רשות הרבים סרטיה ופלטיה גדולה ומבואות המפולשין זו היא רשות הרבים גמורה הלכה גאין מוציאין מרשות היחיד זו לרשות הרבים זו ואין מכניסין מרשות הרבים זו לרשות היחיד זו ואם הוציא והכניס בשוגג חייב חטאת במזיד ענוש כרת ונסקל אחד המוציא ואחד המכניס אחד המושיט ואחד הזורק חייב הלכה דאבל הים והבקעה והכרמלית והאסטונית והאסקופה אינן לא רשות היחיד ולא רשות הרבים אין נושאין ונותנין לתוכן ואם נשא ונתן פטור אין מוציאין לא מתוכן לרשות הרבים ולא מרשות הרבים לתוכן ואין מכניסין לא מתוכן לרשות היחיד ולא מרשות היחיד לתוכן ואם הוציא

63

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק ב

 גחלים להתחמם כנגדן פטור הלכה טכלים שניטמאו באב הטומאה אין מטבילין אותן בין השמשות ר' שמעון שיזורי אומ' אף בחול אין מטבילין אותן בין השמשות מפני שצריכין הערב שמש ושנטמאו בולד הטומאה מטבילין אותן בין השמשות כלל אמ' ר' שמעון בן לעזר דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אין עושין אותו בין השמשות ודבר שאין חייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת עושין אותו בין השמשות הלכה יר' נתן או' אף מפני נדרים נשים מתות בשעת לידתן ר' יוסה או' שלשה הן דבקי מיתה מסורין לנשים רבן שמעון בן גמליאל או' הלכות הקדש וחטאות ומעשרות הן

64

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק ח

 שבתורה עשאן כולן בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת הלכה דכל המקלקלין פטורין חוץ מן החובל והמבעיר בשבת הלכה הגר שנתגייר בין הגוים ועשה מלאכה בשבת ר' עקיבא מחייב ומונבז פוטר והדין נותן שיהא פטור הואיל ושוגג חייב חטאת ומזיד חייב כרת מה מזיד אינו חייב עד שיבא לכלל ידיעה אף שוגג לא יהא חייב עד שיבא לכלל ידיעה אמ' לו ר' עקיבא מוסיף אני על דבריך מה מזיד אינו חייב עד שיבא לכלל ידיעה בשעת מעשה אף שוגג לא יהא חייב עד שיבא לכלל ידיעה בשעת מעשה אמ' לו כל שכן שהוספת אם בא לכלל ידיעה

65

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק טו

 מצרפין דעת ישראל עמהן הלכה טזאמ' ר' יוסה מנין לפיקוח נפש שדוחה את השבת שנ' את שבתתי תשמרו יכול מילה ועבודה ופיקוח נפש ת"ל אך חלק פעמים שאתה שובת ופעמים שאי אתה שובת ר' ליעזר או' מילה דוחין עליה את השבת מפני מה מפני שחייבין עליה כרת לאחר זמן והרי דברים קל וחומר ומה על אבר אחד ממנו דוחין את השבת דין הוא שידחה שבת על כולו אמרו לו ממקו' שבאת מה להלן ודיי ולא ספק אף כאן ודיי ולא ספק אמ' ר' עקיבא וכי במה החמירה תורה בעבודה או בשבת החמירה בעבודה יותר מבשבת שעבודה דוחה את השבת

66

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק עריות

 דבר אחר, אין דנין לעקור דבר מן התורה, ונדהו רבן גמליאל. הלכה זכל האסורות לו איסור ערוה ובא עליהן, לא פסלן מן הכהונה, נדה אף על פי שחייב על ביאתה, הולד כשר להיות עומד ומקריב על גבי המזבח. הנבעלת ממי שאינו איש אף על פי שחייבת כרת לא פסלה מן הכהונה. אמר ר' יוסי מעשה בריבה אחת שהיתה מכבדת הבית ובא הקוף ובעלה מאחריה ובא מעשה לפני חכמים ולא פסלוה מן הכהונה. הלכה חאלו הן שניות אם אביו, ואם אמו, ואשת אבי אביו, ואשת אבי אמו, ואשת בן בנו, ואשת בן בתו, ואשת אחי אביו מאמו, ואשת אחי

67

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק א

 הלכה ידאל תאכל לחם עם כהן עם הארץ, שמא יאכילך קדשי שמים. הלכה טוהתרחק מן התרעומת, שמא תתרעם על אחרים ותוסיף לחטוא. הלכה טזשבעה אבות כרותי ברית, ואילו הן, אברהם, יצחק, ויעקב, משה, ואהרן, ופנחס, ודוד המלך. באברהם כתיב, ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר, ביצחק כתיב ואת בריתי אקים את יצחק, ביעקב כתיב, וזכרתי את בריתי יעקב, במשה כתיב, כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית, באהרן כתיב, ברית מלח עולם היא, בפנחס כתיב, ברית כהנת עולם, בדוד כתיב, כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי. הלכה יזשבעה שכבו בכבודו של עולם, ולא

68

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק ז

 הלכה הכל המתחכם בדברי תורה מוסיפין לו חכמה על חכמתו, שנאמר תן לחכם ויחכם עוד. הלכה וכל זמן שאדם חוטא, מורא הבריות עליו, וכל זמן שאין אדם חוטא, מוראו על הבריות. הלכה זכל המבטל דבר אחד מן התורה חייב כרת, שנאמר כי דבר ה' בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת. הלכה חכל מי שאין לו בושת פנים, במהרה הוא חוטא, שנאמר הכרת פניהם ענתה בם. וכל מי שיש לו בושת פנים, לא במהרה הוא חוטא, שנאמר ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. הלכה טכל תלמיד חכם שמזלזל בנטילת ידים הרי זה מגונה, מגונה ממנו

69

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ג

 כדכתיב ושונה בדבר מפריד אלוף, והכי קאמר רחק מן התרעומת עצמך, שלא תתרעם על אחרים ותוסיף לחטוא, אי תרעומת דעצמך אתה רשאי, תרעומת דחברך אי אתה רשאי. הלכה כאשבעה אבות כרותי ברית, אלו הן, אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן פינחס ודויד, ובאברהם מהו אומר, ביום ההוא כרת י"י את אברם ברית לאמר, ביצחק מהו אומר, ואת בריתי אקים את יצחק, ביעקב מהו אומר, וזכרתי את בריתי יעקוב, במשה מהו אומר, כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל, באהרן מהו אומר, ברית מלח עולם הוא, בפינחס מהו אומר, והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, ובדויד מהו

70

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק י

 עליהם; ואין מפטירין בנביא; הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה. זה הכלל, כל שיש בו מוסף ואין בו יום טוב קורין ארבעה. הלכה הביום טוב חמשה, ביום הכיפורים ששה, ביום השבת שבעה, אין פוחתין מהם, אבל מוסיפין עליהם; יום טוב דאיסור לאו חמשה, יום הכיפורים דאיסור כרת ששה, שבת דאיסור סקילה שבעה. ומפטירין בנביא. הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה. הלכה ואין פורסין על שמע, לא בישיבה ולא בעמידה, ואין עוברין לפני התיבה, ואין נושאין את כפיהן, ואין קורין בתורה, ואין מפטירין בנביא, ואין עושין מעמד ומושב על אנשים, כל שכן על נשים שאין עושין מעמד ומושב על

1234567891011121314151617181920