כרת

כרת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11612 מקורות עבור כרת. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

משנה מסכת כריתות פרק א

 אוב המחלל את השבת וטמא שאכל את הקדש והבא למקדש טמא האוכל חלב ודם נותר פגול השוחט והמעלה בחוץ האוכל חמץ בפסח והאוכל והעושה מלאכה ביום הכפורים המפטם את השמן והמפטם את הקטורת והסך בשמן המשחה הפסח והמילה במצות עשה:משנה ב[*] על אלו חייבים על זדונם כרת ועל שגגתם חטאת ועל לא הודע שלהן אשם תלוי חוץ מן המטמא מקדש וקדשיו מפני שהוא בעולה ויורד דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אף המגדף שנאמר (במדבר ט"ו) תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה יצא מגדף שאינו עושה מעשה:משנה ג[*] יש מביאות קרבן ונאכל ויש מביאות ואינו נאכל ויש אינן מביאות

32

משנה מסכת כריתות פרק ו

 שעה שירצה והיא נקראת אשם חסידים אמרו עליו על בבא בן בוטי שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום חוץ מאחר יום הכפורים יום אחד אמר המעון הזה אלו היו מניחים לי הייתי מביא אלא אומרים לי המתן עד שתכנס לספק וחכמים אומרים אין מביאין אשם תלוי אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת:משנה ד[*] חייבי חטאות ואשמות ודאין שעבר עליהן יום הכפורים חייבין להביא לאחר יום הכפורים חייבי אשמות תלויין פטורים מי שבא על ידו ספק עברה ביום הכפורים אפילו עם חשכה פטור שכל היום מכפר:משנה ה[*] האשה שיש עליה חטאת העוף ספק שעבר עליה יום הכפורים חייבת

33

משנה מסכת מנחות פרק א

 מבורץ וחסר שקמצו בראשי אצבעותיו כיצד הוא עושה פושט את אצבעותיו על פס ידו:משנה ג[*] ריבה שמנה וחסר שמנה חסר לבונתה פסולה הקומץ את המנחה לאכול שיריה בחוץ או כזית משיריה בחוץ להקטיר קומצה בחוץ או כזית מקומצה בחוץ או להקטיר לבונתה בחוץ פסול ואין בו כרת לאכול שיריה למחר או כזית משיריה למחר להקטיר קומצה למחר או כזית מקומצה למחר או להקטיר לבונתה למחר פגול וחייבין עליו כרת זה הכלל כל הקומץ והנותן בכלי והמהלך והמקטיר לאכול דבר שדרכו לאכול ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר חוץ למקומו פסול ואין בו כרת חוץ לזמנו פגול וחייבין עליו כרת ובלבד שיקרב

34

משנה מסכת מנחות פרק ב

 משנה מסכת מנחות פרק במשנה א[*] הקומץ את המנחה לאכול שיריה או להקטיר קומצה למחר מודה רבי יוסי בזה שהוא פגול וחייבין עליו כרת להקטיר לבונתה למחר רבי יוסי אומר פסול ואין בו כרת וחכמים אומרים פגול וחייבין עליו כרת אמרו לו מה שנה זו מן הזבח אמר להם שהזבח דמו ובשרו ואמוריו אחד ולבונה אינה מן המנחה:משנה ב[*] שחט שני כבשים לאכול אחת מן החלות למחר הקטיר שני בזיכין לאכול אחד מן הסדרים למחר רבי יוסי אומר אותה החלה ואותו הסדר שחישב עליו פגול וחייבין עליו כרת והשני פסול ואין בו כרת וחכמים אומרים זה וזה פגול

35

משנה מסכת סנהדרין פרק ז

 עד שימסור למולך ויעביר באש מסר למולך ולא העביר באש העביר באש ולא מסר למולך אינו חייב עד שימסור למולך ויעביר באש בעל אוב זה פיתום המדבר משיחיו וידעוני זה המדבר בפיו הרי אלו בסקילה והנשאל בהם באזהרה:משנה ח[*] המחלל את השבת בדבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת המקלל אביו ואמו אינו חייב עד שיקללם בשם קללם בכינוי ר' מאיר מחייב וחכמים פוטרין:משנה ט[*] הבא על נערה המאורסה אינו חייב עד שתהא נערה בתולה מאורסה והיא בבית אביה באו עליה שנים הראשון בסקילה והשני בחנק:משנה י[*] המסית זה הדיוט המסית את ההדיוט אמר לו יש

36

משנה מסכת עירובין פרק י

 משנה טו[*] שרץ שנמצא במקדש כהן מוציאו בהמיינו שלא לשהות את הטומאה דברי רבי יוחנן בן ברוקה רבי יהודה אומר בצבת של עץ שלא לרבות את הטומאה מהיכן מוציאין אותו מן ההיכל ומן האולם ומבין האולם ולמזבח דברי רבי שמעון בן ננס רבי עקיבא אומר מקום שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת משם מוציאין אותו ושאר כל המקומות כופין עליו פסכתר רבי שמעון אומר מקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך שלא התירו לך אלא משום שבות:סליק מסכת עירובין

37

משנה מסכת פסחים פרק ג

 פסחים פרק גמשנה א[*] אלו עוברין בפסח כותח הבבלי ושכר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי וזומן של צבעים ועמילן של טבחים וקולן של סופרים רבי אליעזר אומר אף תכשיטי נשים זה הכלל כל שהוא ממין דגן הרי זה עובר בפסח הרי אלו באזהרה ואין בהן משום כרת:משנה ב[*] בצק שבסדקי עריבה אם יש כזית במקום אחד חייב לבער ואם לא בטל במיעוטו וכן לענין הטומאה אם מקפיד עליו חוצץ ואם רוצה בקיומו הרי הוא כעריבה בצק החרש אם יש כיוצא בו שהחמיץ הרי זה אסור:משנה ג[*] כיצד מפרישין חלה בטומאה ביום טוב רבי אליעזר אומר לא תקרא

38

תוספתא מסכת הוריות (צוקרמאנדל) פרק א

 יוסי בר' יהודה אומ' הוראת בית דין של כל שבט ושבט כהוראת בית דין לציבור שאין בית דין ומשיח חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת המעשה העלם דבר בבית דין ושיגגת המעשה בקהל עשו על הוראת עצמן פטורין על הוראת כהן משיח חייבין ואין חייבין אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת וכהן משיח ולא בעבודה זרה אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת וכהן משיח בעבודה זרה חייב על שיגגת המעשה דברי ר' וחכמ' אומ' הרי הוא כשאר מצוות העלם דבר עם שיגגת המעשה שוין שהוא בשעירה כיחיד ובכל שוין שאין באשם תלוי משיח בעבודה זרה ר' יהודה

39

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק א

 ששחטו שלא לשמו: הלכה דכבשי ציבור ששחטן לשם כבשים ונמצאו אילים עלו לציבור לשם אילים אילי ציבור ששחטן לשם אילים ונמצאו כבשים עלו לציבור לשום כבשים והשאר יעלו לגבי מזבח וטעונין נסכים שחטו לשמו ומלקו שלא לשמו כשר שכבר הוכשר בשחיטה חוץ למקומו פסול ואין בו כרת חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו כרת חוץ לזמנו וחוץ למקומו פסול ואין בו כרת ור' שמעון מכשיר בהילוך וכן חוץ לזמנו וחוץ למקומו: הלכה האמ' ר' שמעון מצאני ר' יוסי בר' ציידין ואמ' לי הילוך שהיה מאיר פוסל בו מהו אמרתי לו מכשירו אני אמ' לי מאיזה טעם אמרתי לו לפי

40

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ב

 תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ב הלכה אהשוחט את הזבח לזרוק דמו בחוץ או מקצת דמו בחוץ להקטיר אימוריו בחוץ או כזית מאימוריו בחוץ לאכול בשרו בחוץ או כזית מבשרו לחוץ פסול ואין בו כרת וכן אתה אומ' בערלים טמאים כיזה צד השוחט את הפסח על מנת שיזרקו ערלים וטמאין את דמו בחוץ מקצת דמו בחוץ או על מנת שיקטירו ערלים וטמאים את אימוריו בחוץ או כזית מאימוריו בחוץ על מנת שיאכלו ערלים וטמאים את בשרו לחוץ או כזית מבשרו לחוץ פסול ואין בו כרת לזרוק דמו למחר או מקצת דמו למחר להקטיר אימוריו למחר או כזית מאימוריו למחר

1234567891011121314151617181920