כרת

כרת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11612 מקורות עבור כרת. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה א תחילת פרק א

 ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה א תחילת פרק א(א) אחר שריבינו דברים שהן כעבודה זרה ודברים שאינן כעבודה זרה ולמה נאמר עבודה זרה מעתה אלא מה עבודה זרה מיוחדת, מעשה שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת, אף כל מעשה שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת.(ב) או מה עבודה זרה מיוחדת וחייבים עליה מיתת בית דין אף אינו מרבה אלא את מחוייבין מיתת בית דין, הא מה אני מרבה את המקלל אביו ואמו המסית והמדיח והמכשף ונביא השקר והעדים הזוממין תלמוד לומר ועשה, יצאו אלו שאין בהם מעשה.(ג) אוציא את אלו שאין בהן מעשה ולא אוציא

122

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה ב סוף פרק א

 ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה ב סוף פרק א(א) נפש בני ישראל הרי צבור כיחיד מה יחיד אינו מביא אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת אף צבור לא יביא אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת.(ב) הלא דין הוא מה אם היחיד שהוא מביא על שגגת המעשה אינו מביא אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת, צבור שאין מביא על שגגת המעשה אינו דין שלא יביא אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת, לא אם אמרת ביחיד שאין מביא חטאת על לא הודע, תאמר בצבור שהוא מביא חטאת על לא הודע, משיח יוכיח שהוא מביא חטאת על

123

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה יא סוף פרק יט

 קיני זבים קיני זבות וקיני יולדות הביא חטאתו ואשמו ופסחו מן הקודש, והשוקל שקלו מן הקודש, כיון שלקח מעל דברי רבי שמעון וחכמים אומרים לא מעל עד שיזרקו דמם תלמוד לומר כי תמעול מעל ריבה.(ח) בשגגה פרט למזיד והלא דין הוא ומה אם שאר מצות שזדונן כרת פטר בהם את המזיד, מעילה שאין זדונה כרת אינו דין שיפטור בהם את המזיד, לא אם אמרת בשאר מצות שאינן בעון מיתה, תאמר במעילה שהיא בעון מיתה, הואיל והיא בעון מיתה לא יפטור בה את המזיד, תלמוד לומר בשגגה פרט למזיד.(ט) אמר רבי אליעזר זה בא על חטא וחטאת באה על

124

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה יב סוף פרק כ

 הודע של קלות מן אשם, או חילוף ומה במקום שפטר את לא הודע של חמורות מן חטאת, חייב לא הודע של קלות אשם, מקום שחייב את הודע של חמורות חטאת, אינו דין שנתחייב את הודע של קלות אשם, תלמוד לומר אשם אשם לגזירה שוה מה אשם האמור להלן דבר שזדונן כרת ושגגתו חטאת, וספיקו אשם תלוי, אף אשם האמור כאן דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת וספיקו אשם תלוי.(ז) ולא ידע ואשם ונשא עונו ר' יוסי הגלילי אומר הרי הכתוב ענש את מי שאינו יודע, אם כך ענש הכתוב למי שאינו יודע על אחת כמה וכמה שיענוש למי שיודע.(ח

125

ספרא צו פרשה ח תחילת פרק יג

 בה.(ב) הין אם פסלה מחשבה בזמן שהזמן נוהגת בבמה תפסול מחשבה במחיצה שאין מחשבה נוהגת בבמה, תלמוד לומר בפרשת קדושי' אם האכל יאכל ביום השלישי פיגול הוא לא ירצה שאין תלמוד לומר אלא אם אינו ענין לחוץ זמנו תניהו ענין לחוץ למקומו, יכול יהו חייבי' עליו כרת תלמוד לומר בשלמים, עונו ישא, חוץ לזמנו בהכרת ואין חוץ למקומו בהכרת, יכול השוחט לערלים ולטמאים יהיה בלא ירצה תלמוד לומר אותו, אותו בלא ירצה, ואין השוחט לערלים ולטמאים בלא ירצה.(ג) יכול אין לי בלא ירצה אלא שנשחט חוץ לזמנו וחוץ למקומו, מנין לנשחט בלילה ושנשפך דמה ושיצא דמה חוץ לקלעי'

126

ספרא צו פרשה ט תחילת פרק טו

 קלות הייתי אומר על החמורות יהיה חייב ועל הקלות יהיה פטור צריך לומר קלות וצריך לומר חמורות.(ג) ואכל מבשר זבח שלמים אשר לה' וטומאתו עליו ונכרתה מה ת"ל לפי שהוא אומר והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים והלא שלמים בכלל כל הקדשים היו, יכול אין חייבים כרת משום טומאה אלא על השלמים בלבד מניין לרבות כל הקדשים תלמוד לומר לדורותיכם כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אין לי אלא כיוצא בשלמים מה שלמים מיוחדים הנאכלים לשני ימים [ולילה אחד] הנאכלים ליום אחד מנין ת"ל בשר אין לי אלא ששיריו נאכלים עולה שאין שיריה נאכלים מנין ת"ל זבח אין לי

127

ספרא צו פרשה י

 ספרא צו פרשה י(א) בני ישראל מוזהרים על החלב ואין הגוים מוזהרים על החלב והלא דין הוא ומה אבר מן החי שאין חייבים עליו כרת איסורו נוהג בבני נח כישראל, חלב שחייבים עליו כרת אינו דין שאיסורו נוהג בבני נח כישראל תלמוד לומר בני ישראל בני ישראל מוזהרין על החלב ואין העכו"ם מוזהרין על החלב.(ב) אין לי אלא בני ישראל מנין לרבות הגרים והמשוחררי' תלמוד לומר כי כל אוכל חלב, כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו פרט לבהמה טמאה ולחיה ולעופות.(ג) והלא דין הוא ומה אם הדם שאין חייבי' עליו משום פיגול נותר וטמא הרי הוא

128

ספרא תזריע פרשה א פרק א

 ערלתו בזמן שאין שם בהרת, תלמוד לומר בשר אף על פי שיש שם בהרת.(ה) ערלתו ערלתו וודאי דוחה את השבת ואין הספק דוחה את השבת, ערלתו ערלתו וודאי דוחה את השבת, ואין אנדרוגינוס דוחה את השבת, רבי יהודה אומר אנדרוגינוס דוחה עליו את השבת, וחייבים עליו כרת, ערלתו ערלתו וודאי דוחה את השבת ואין ולד בין השמשות דוחה את השבת, ערלתו ודאי דוחה את השבת ואין שנולד מהול דוחה את השבת, שבית שמאי אומרים צריך להטיף ממנו דם ברית ובית הלל אומרים אינו צריך.(ו) אמר רבי שמעון בן אלעזר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על שנולד מהול

129

ספרא אחרי מות פרשה ה פרק ז

 א) והיתה לכם ולא לאחרים, לחוקת עולם לבית עולמים, בחדש השביעי יכול כולו, ת"ל בעשור לחדש, תענו את נפשותיכם, יכול ישב לו בחמה ובצינה כדי שיצטער, ת"ל וכל מלאכה לא תעשו, אסרתי לך במקום אחר מלאכה ואסרתי לך במקום אחר עינוי מה מלאכה אסרתי לך במקום אחר מלאכה שחייבים עליה כרת, אף עינוי שאסרתי לך במקום אחר עינוי שחייבים כרת.(ב) ואילו הם הנותרים והפיגולים מנין לרבות את הטבלים ת"ל תענו את נפשותיכם ריבה.(ג) ארבה את הטבלים שהן במיתה, ולא ארבה את הנבילות שאינן במיתה ת"ל תענו את נפשותיכם ריבה, ארבה את הנבילות שהן בלא תעשה ולא ארבה את

130

ספרא אחרי מות פרשה ו פרק ט

 החלב לריח ניחוח לה' ואין ריח ניחוח בבמה.(ח) ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים, ואין שעירים אלא שדים שנאמר ושעירים ירקדו שם, אשר הם זונים אחריהם לרבות שאר עבודה זרה חוקת עולם לבית עולמים.(ט) תהיה בזמן הזה זאת להם ואין חייבים עליהם כרת, לדורותיכם, שינהוג הדבר לדורות.

1234567891011121314151617181920