כרת

כרת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11612 מקורות עבור כרת. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דעמלק פרשה א

 ערלת בנה וגו' וירף וגו'. ר' אלעזר בן עזריה אומר, מאוסה ערלה שנתגנו בה רשעים, שנ' +ירמיה ט כה+ כי כל הגוים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב. ר' ישמעאל אומר, גדולה מילה ששלש עשרה בריתות נכרתו עליה. ר' יוסי הגלילי אומר, גדולה מילה שדוחה את השבת החמורה שחייבין עליה כרת. ר' יהושע בן קרחא אומר, גדולה מילה שלא נתלה למשה עליה מלא שעה. ר' נחמיה אומר, גדולה מילה שדוחה את הנגעים. רבי אומר, גדולה מילה שכל זכיותיו של משה לא עמדו לו בשעת דחקו, כשאמר לו המקום לך הוצא את עמי בני ישראל ממצרים, ועל שנתעצל במילה שעה אחת,

112

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ז

 למדת שיום המיתה מכפר. רבי אומר, כל שהוא מלא תשא ולמעלן, התשובה מכפרת, מלא תשא ולמטה ולא תשא עמהם, התשובה תולה ויום הכפורים מכפר. ואי זה הוא מלא תשא ולמעלה, עשה ולא תעשה, חוץ מלא תשא; מלא תשא ולמטה, דברים שחייבין עליהם מיתת בית דין מיתה בידי שמים כרת ומלקות ארבעים חטאות ואשמות, ולא תשא - עמהם. זכור ושמור, שניהם נאמרו בדיבור אחד, +שמות לא יד+ מחלליה מות יומת +במדבר כח ט+ וביום השבת שני כבשים, שניהם בדיבור אחד נאמרו. +ויקרא יח טז+ ערות אשת אחיך +דברים כה ה+ ויבמה יבא עליה, שניהם נאמרו בדיבור אחד. +שם שם /דברים כב/ יא+

113

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה יב

 בהנאה, מה טביחה שאינה יכולה לחזור אף מכירה שאינה יכולה לחזור, מה טביחה כולה אף מכירה כולה. - ד"א וכי יגנוב איש. אף מוקדשין היו בכלל, שאם גנבן ושחטן בחוץ משלם תשלומי ארבעה וחמשה, והרי הכתוב מוציאן מכללן להחמיר עליהם לזוקקן להכרת; יכול שיהו חייבין בתשלומין, והדין נותן, אם חייבין על כרת החמור לא יהיו חייבין בתשלומין הקלים, ת"ל +ויקרא יז ב+ זה הדבר אשר צוה יי, לכלל כרת יצאו ולא יצאו לכלל תשלומין. חמשה בקר ישלם, ארבעה והוא. וארבע צאן, שלשה והוא. אמר רבי מאיר, בא וראה כמה חביבה מלאכה לפני מי שאמר והיה העולם, שור שיש לו מלאכה משלם

114

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דכספא פרשה כ

 אם אמרת בנבלה, שהיא מטמאה במשא, [לפיכך אסורה באכילה,] תאמר בבשר בחלב שאינו מטמא במשא, [לפיכך לא יהיה אסור באכילה, והרי] חלב ודם יוכיחו, שאין מטמאין במשא, ואסורין באכילה, הם יוכיחו על בשר בחלב, אף על פי שאין מטמא במשא, יהא אסור באכילה; לא, אם אמרת בחלב ודם, שחייבין עליהם כרת, [לפיכך אסורין באכילה,] תאמר בבשר בחלב, שאין חייבין עליהן כרת, [לפיכך לא יהיה אסור באכילה,] תלמוד לומר +דברים יב כד+ לא תאכלנו, [שוב עוד ת"ל +שם שם /דברים יב/ כה+ לא תאכלנו,] להביא בשר בחלב שאסור באכילה. איסי אומר +שם שם /דברים יב/ כג+ לא תאכל הנפש עם הבשר,

115

מכילתא דרבי ישמעאל ויקהל - מסכתא דשבתא פרשה א

 בשעת הקציר, שבות מערב שביעית לשביעית; אין לי אלא שהוא שובת מערב שביעית לשביעית, יכול כן ישבות מערב שבת לשבת, [והדין נותן הואיל ושביעית לשם השם, ושבת לשם השם, אם למדתי שהוא שובת מערב שביעית לשביעית, כך ישבות מערב שבת לשבת], ועוד קל וחומר, ומה שביעית שאין חייבין עליה לא כרת ולא מיתת בית דין, דין הוא שישבות מערב שביעית לשביעית, שבת שחייבין עליה כרת ומיתת בית דין, דין הוא שישבות מערב שבת לשבת; ולא יהיה רשאי להדליק לו נר, או להטמין לו את החמין או לעשות לו מדורה, ת"ל לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ביום השבת אי

116

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב

 וחמץ אסור באכילה מה נותר טעון שריפה אף חמץ טעון שריפה אמרו לו נבלה תוכיח שאסורה באכילה ואינה טעונה שריפה אמר להם הפרש נותר אסור בהניה וחמץ אסור בהנייה ואל תוכח נבלה שמותרת בהנייה אמרו לו שור הנסקל יוכיח שאסור בהנייה ואינו טעון שריפה אמר להם הפרש נותר חייבין עליו כרת וחמץ חייבין עליו כרת ואל יוכיח שור הנסקל שאין חייבין עליו כרת אמרו לו חלב שור הנסקל יוכיח (שאין חייבין) [שחייבין] עליו כרת ואין טעון (עלי) שריפה אמר להם הפרש נותר חייבין עליו בבל תותיר(ו) וחמץ חייבין עליו בבל תותיר ואל יוכיח חלב שור הנסקל שאין חייבין עליו

117

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כא

 חוץ מידה וחוץ מרגלה חוץ מקרנה] [וחוץ מגיזותיה יהא משלם תשלומי ארבעה וחמשה ת"ל וטבחו או] [מכרו מה טביחה כולה אף מכירה כולה. יכול הגונב את הקדשים] [ומוכרן יהא משלם תשלומי ד' וה'] ת"ל וטבחו או מכרו [מה טביחה] [שאין חייבין] כרת על טביחתה אף מכירה שאין חייבין כרת [על] [מכיר]תה יצאו קדשים או מה טביחה שאין לה התר אכילה אף מכירה שאין לה התר אכילה ויצאו חולין כשאתה בא לדרך זו אין כן אלא קדשים וכשאתה בא לדרך זו אין כן אלא חולין נאמ' כן תחת [ו]נאמ' להלן תחת (שמ' כא לו) מה תחת האמ' להלן פרט

118

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כב

 ושכב עמה כל שכיבה יכול תהא נקנית לו בפתוי ת"ל מהר ימהרנה לו מלמד שצריכה הימנו קידושין יכול אף על פי שאינה ראויה לו לאישות ת"ל מהר ימהרנה לו לאשה את שראויה לו לאישות מוציא אני העריות שחייבין עליהן מיתות בית דין ועד אן לא אוציא את העריות שחייבין עליהן כרת בידי שמים ת"ל מהר ימהרנה לו לאשה את שרא' לו לאישות מוציא אני את העריות שחייבין עליהן כרת בידי שמים ועדאן לא אוציא את העריות שהן בלא תעשה ת"ל מהר ימהרנה לו לאשה את שראויה לו לאישות יכול הואיל ואינה ראויה לו לאישות לא יהא חייב בקנסה ת"ל אם

119

ספרא ויקרא - דבורא דנדבה פרשה ג תחילת פרק ד

 אחד עולת בקר ואחד עולת הצאן זו וזו טעונות סמיכה.(ז) יכול אף עולת העוף תטען סמיכה ת"ל העולה פרט לעולת העוף.(ח) ונרצה לו מלמד שהמקום רוצה לו ועל מה המקום רוצה לו אם תאמר דברים שחייבין עליהן מיתת ב"ד מיתה בידי שמים כרת בידי שמים מלקות ארבעים חטאות ואשמות הרי ענשן אמור, ועל מה המקום רוצה לו על מצות עשה ועל מצות לא תעשה שיש בה קום ועשה, רבי שמעון אומר ונרצה לו לו ולזבחו אע"פ שלא סמך הזבח מרצה.(ט) ונרצה לו לכפר במכפר אי זהו המכפר זה הדם שנא' כי הדם הוא בנפש יכפר, אין לי

120

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה א עד פרק א

 ב"ד, מכל מצות ה' ולא כל מצות ה' פרט לשמיעת קול ולבטוי שפתים ולטומאת מקדש וקדשיו.(ו) מצות ה' שומע אני עשה ולא תעשה ת"ל אשר לא תעשנ' אוציא מצות עשה הקלה ולא אוציא מצות עשה החמורה, ת"ל אשר לא תעשנה אוציא את מצות שאין חייבין עליהן כרת ולא אוציא את הפסח ואת המילה שחייבין עליהם כרת תלמוד לומר אשר לא תעשנה אוציא את הפסח שאין תדיר ולא אוציא את המילה שהיא תדירה תלמוד לומר אשר לא תעשנה, או יכול שאני מוציא את מצות עשה שבנדה תלמוד לומר מכל מצות ה' ריבה, מה ראית להוציא את כל המצות ולהביא מצות

1234567891011121314151617181920