כרם

כרם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5291 מקורות עבור כרם. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תצא

 נתן ארבע מאות פרסה פסע עמלק ובא לעשות מלחמה עם ישראל ברפידים שנא' (במדבר יג) עמלק יושב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והאמורי יושב בהר והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן, והוא יושב לפנים מכולם, בדרך בצאתכם ממצרים אמר רבי לוי על הדרך בא עליהם כליסטין, מלה"ד למלך שהיה לו כרם והקיפו גדר והושיב בו המלך כלב נשכן אמר המלך כל מי שיבא ויפרוץ את הגדר ישכנו הכלב, לימים בא בנו של מלך פרץ את הגדר נשכו הכלב, כל זמן שהיה המלך מבקש להזכיר חטא של בנו שפרץ הגדר אומר לו זכור אתה היאך נשכך הכלב, כך כל זמן שהקב"ה

162

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וילך

 וכן בדברי הימים נכתב דויד מלא שהוא בגימטריא ארבע ועשרים כנגד ארבע ועשרים משמרות שהעמיד דוד.(ב) [לא, א] את כל'''' הדברים האלה זשה"כ הלא כתבתי לך שלישים במעצות ודעת (משלי כב) מעצות עולה בגימטרי' תר"ו ושבע מצות שנצטוו לבני נח תרי"ג, וכן הוא אומר (ישעיה ה) כרם היה לידידי בקרן בן שמן כרם זו ישראל שנאמר (שם /ישעיהו/ כז) כרם חמר ענו לה, ויעזקהו באברהם שהשלכתי הפסולת ממנו כגון ישמעאל, ויסקלהו ביצחק שיצא ממנו עשו, ויטעהו שורק הוא יעקב שכל הנטיעות שיצאו ממנו היו טובות ונחמדות כשורק זה שכולו טוב וזה כלו זרע אמת, שורק עולה בגימטריא תר"ו ושבע

163

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וזאת הברכה

 אמר הקב"ה הריני מוסר את הברכות לכל מי שאתה מברך ואני חותם על ידיך וכי מאחר שנאמרו הברכות לאברהם למה לא ברך את יצחק לפי שראה אברהם שעשו יצא ממנו, אמר אם אני מברך את יצחק הרי עשו מתברך ונמצא יעקב חסר, משל למה הדבר דומה לבעל הבית שהיה לו כרם נתנו לאריס והיה באותו הכרם אילן של חיים מודלה על גב אילן של סם המות ואינו יודע מה לעשות אמר אם אעדור אותו כרם הרי אילן של סם המות מתגדל ואם איני עודר אותו כרם הרי אילן של חיים מת אלא מה אעשה אגלגל בכרם הזה עד שיבא בעל

164

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - פרשת שלח

 אלא ודבר אלהינו יקום לעולם. לפ' שלח לך אנשים. ד"א שלח לך אנשים. השלוחים ששלח יהושע היו צדיקים שנתנו נפשם להצליח בשליחותם, שנ' חרש לאמ' שלא יאמ' בני אדם שהם מרגלים, אבל שלוחים ששלח משה היו רשעים. מנין ממה שקראו בענין שלח לך. ד"א שלח לך. משל לעשיר שהיה לו כרם, כשהיה רואה שהיין יפה היה או' הכניסו את היין בביתי, וכשהיה רואה שהיין חומץ, היה או' הכניסו את היין בבית האריס. אף כאן כשראה שהזקנים מעשיהם מתוקנים קראם לשמו, שנ' אספה לי שבעים איש וגו'; וכשראה המרגלים שמעשיהם מקולקלים ועתידין לחטא ולהוציא לשון הרע על הארץ קראן לשמו של

165

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות מה

 מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות מהדף כ"ט, ע"ב (לבר' ט', כ'). איש האדמה, כיון שנזקק לאדמה נעשה חול. א"ר יהושע בתחלה איש תמים ועכשו איש האדמה. ילמדנו. ויטע כרם, משנטע כרם נקרא איש האדמה ונעשה חול. שלשה נזקקו לאדמה ונעשה חולין ואלו הן: קין, ונח, ועוזיה. קין, וקין היה עובד אדמה (שם, ד', ב'), וכתיב ביה נע ונד תהיה בארץ (שם, י"ב). נח, נתבזה, שנ' וישת מן היין (שם, ט', כ"א). בו ביום נטע, בו ביום עשה פירות, בו ביום בצר, בו ביום דרך, בו ביום שתה ונשתכר. בא שטן ונשתתף עמו, הביא כבש והרגו תחת

166

אגדת בראשית (בובר) פרק לד

 שמע בקולה כי ביצחק יקרא לך זרע (שם /בראשית/ כא יב). היתה כאניות סוחר, שהיתה בעבר הנהר ובאת לה לארץ כנען. ותקם בעוד לילה, וישכם אברהם בבקר וגו' (שם /בראשית/ יט כז). זממה שדה ותקחהו, זה שדה המכפלה, שנאמר ויקם השדה והמערה וגו' (שם /בראשית/ כג כ). מפרי כפיה נטעה כרם, כי כרם ה' צבאות בית ישראל (ישעיה ה ז). חגרה בעוז מתניה, בשעה שבאו המלאכים לאכול אצל אברהם [אמר לה] מהרי שלש סאים וגו' (בראשית יח ו). טעמה כי טוב סחרה, ולשרה אמר הנה נתתי אלף כסף וגו' (שם /בראשית/ כ טז). ידה שלחה בכישור וגו'. גרש האמה הזאת

167

מדרש שמואל (בובר) פרשה ד

 כל הנשמה תהלל יה הללויה (תהלים ק"נ ו'), אבל הצדיקים מקלסין להקב"ה (בלב) [בשם] שלם שמחו צדיקים בה' (שם /תהלים/ צ"ז י"ב), רננו צדיקים בה' (שם /תהלים/ ל"ג א'), עלץ לבי בה'.[ג] רמה קרני בה' (ש"א =שמואל א'= ב' א'). עשר קרנות הם, קרנו של אברהם, כרם היה לידידי בקרן בן שמן (ישעי' ה' א'), קרנו של יצחק, וירא והנה איל אחד נאחז בסבך בקרניו (בראשית כ"ב י"ג), קרנו של משה, ומשה לא ידע כי קרן עור פניו (שמות ל"ד כ"ט), וקרנה של תורה, ונוגה כאור תהיה וקרנים מידו לו (חבקוק ג' ד'), וקרנו של יוסף, בכור שורו הדר

168

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ח

 יתנם] עד עת יולדה ילדה (מיכה ה ב), בבשמים, על הרי בשמים (שה"ש =שיר השירים= ח יד). באו רדו כי מלאה גת (יואל ד יג), הכל רואין את הגת יואל הנביא חמי ליה, שנאמר שלחו מגל [וגו' כי מלאה גת] (יואל שם /ד'/), ישעיה חמי ליה, שנאמר והיה ביום ההוא כרם חמד ענו לה (ישעיה כז ב), אסף חמי ליה, שנאמר למנצח על הגתית לאסף (תהלים פא א), ודוד חמי ליה שנאמר למנצח על הגתית מזמור לדוד.[ב] [ח, ב] ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ. אמר רבי מצינו בשלשה מקומות שהיו המלאכים מדיינין כנגד הקב"ה, באדם, במתן תורה,

169

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור י

 וכשם שאני עליון על כל העולם, כך אתם תהיו לי, וכשם שהלמ"ד עליון על כל האותיות, כך אתם, וכשם שהיו"ד קטנה, כך אתם קטנים, שנאמר כי אתם המעט מכל העמים (דברים ז ז)]. ומנין שנקראו ישראל עליונים, שנאמר ונתנך ה' אלהיך עליון וגו' (דברים כח א), משל לאדם שיש לו כרם, והיו הלסטים רוצים ליכנס בתוכו ולא היו יכולין, שהיה מסוייג בגדר, מה עשו פרצו את הגדר, ואחר כך נכנסו לתוך הכרם, כך אומות העולם באים ומזדווגים לישראל, שהן כרמו של הקב"ה, שנאמר כי כרם ה' צבאות בית ישראל (ישעיה ה ז), והן מחרפין להקב"ה ואחר כך לישראל, שנאמר ומלין

170

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור יב

 האנשים הפושעים בי (ישעיה סו כד), באותה שעה צדיקים נותנין שבח והודייה להקב"ה על היסורין שהביא עליהן בעולם הזה, שנאמר ואמרת ביום ההוא אודך ה' כי אנפת בי (ישעיה יב א), בעולם הזה, ישוב אפך ותנחמני (שם שם /ישעיהו י"ב/), ותראני נקמה מאויבי בעולם הבא, ואימתי כרום זלות לבני אדם, [כרם כתיב], כשירים הקב"ה לצדיקים המזולזלים בעולם הזה בעיני בני אדם. דבר אחר לכשירים הקב"ה כרם הבזוי לעולם הבא, [אין כרמו של הקב"ה אלא ישראל], שנאמר כי כרם ה' צבאות בית ישראל ואיש יהודה נטע שעשועיו (ישעיה ה ז), אמר ליה ר' נחמיה עד מתי אתה עוקם עלינו את המקרא,

1234567891011121314151617181920