כרובים

כרובים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 565 מקורות עבור כרובים. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר חצים אל הים הקדמוני וגו'

 לויתן, ורוי, וחדי, ואתרבי ברבוייא. וכד נפיק נביעו אחרא, ההוא נביעו אתפשט ואזיל בטמירו, תחות תהומא, לגו ימא בתראה. וכל אינון מים זדונים, ומיין תקיפין, מאיך לון, וכפיף לון, דלא יפקון לחבלא בני עלמא. וסימן הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה.[אות רסב] ובאמצעיתא דההיא עזרה, אית תרין כרובים, עובדא דאומנא דמלכא קדישא. ולא יכלין לקיימא בהו, עלאין ותתאין. ותחותייהו זמנין כל ישראל לקיימא, דלא יפקון מתחות גדפייהו לבר, זכאין ליהוון, כל דעאלין תחות גדפייהו. תליסר אלפי מגדלין דשמשא, דנהיר בצעצועא, כדקא יאות. רב מתיבתא בג"כ זכה לההוא יקר.

82

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר מזיקא קדמאה

 זעיר ולא זעיר, אסתכל יתיר, אתחזי רב. תו אסתכל, אתחזי יתיר רב, כל מה דאסתכל, הכי אתחזי באתפשטותא רב ועלאה, עד דדמי (דף קע"ב ע"ב) באסתכלותא כמלא נימא, דלית ליה שיעורא.[אות רעט] עובדין סגיאין לגו, דלא ידיע אומנו דלהון, מניה נהרא עזרה, וכל מה דאית בה, בר כרובים דנהורא דלהון סלקא עד רום רקיעא, בגוונין סגיאין, ונהורין מנצצן. אלף וחמש מאה וחמשה ושבעין גופנין, עבדין איבין בעזרה דא.

83

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר נצח והוד

 וטחנו בריחים, מהכא, מאן דאפיק מלין דאורייתא, צריך למטחן לון בשניים, ולאפקא מלין שלימין, ואינון מלין אתקריאו שלמים. ואוחרנין, דאינון שטיין, דאכלין מלין בהלעטה, ולא טוחנין לון בטוחנות דלהון ובשינהון, מה כתיב בהו, הבשר עודנו בין שניהם ואף יי' חרה בעם, דאינון, מגזעא דמאן דאמר הלעיטני נא. ונצח והוד אתקריאו כרובים.

84

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר חג הסכות

 ספיראן. אנא בעינא לתקנא לכון סכה, דאיהי אימא עלאה, לסככא עלייהו, כאמא על בנין.[אות תתטו] ובגין ז' ספיראן אמר קרא, כי בסכות הושבתי את בני ישראל, במפקנותהון מארעא דמצרים, בז' ענני כבוד. סוכה באת ו', איהו ברזא דתרין בנין, ידוד אדני. והכי סליק סוכ"ה בחושבן יאהדונהי. תרין כרובים, דהם סוככים בכנפיהם על הכפורת ופניהם איש אל אחיו.[אות תתטז] ואית עשרה טפחים בכרובים מתתא לעילא, מרגליהון עד רישיהון, ומרישיהון ועד רגליהון, ושריין על טפח דאיהו י'. ועשרה עשרה מעילא לתתא, ומתתא לעילא, היינו יו"ד. ובג"כ, שיעורא דסכה אמרו רבנן, לא פחות מעשרה, ולא למעלה מעשרים. סכה העשויה ככבשן מסטרא

85

זוהר מהדורת הסולם - דברים פרשת עקב מאמר ודמות פניהם פני אדם

 זוהר מהדורת הסולם - דברים פרשת עקב מאמר ודמות פניהם פני אדם[אות סו] כי יי' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדול וגו'. תנינן, ודמות פניהם פני אדם. אלין לאו אינון כאינון כרובים, אינון אנפי רברבין, כרובים אנפי זוטרי, כרביא. פני אדם, כל דיוקנא כלילן בהו, בגין דאינון אנפי רברבין, ומתציירין בהו ציורין גליפין, בגלופי שמא דמפרש, בד' סטרין, מזר"ח מער"ב צפו"ן דרו"ם.[אות סז] מיכא"ל רשים ברשימו לסטר דרום, וכל אנפין מסתכלין לגבי פני אד"ם, פני ארי"ה פני נש"ר פני שו"ר. אדם איהו דכר ונוקבא, ולא אתקרי אדם בר הכי. ומניה אתציירין ציורין, דרכב אלהים רבותים אלפי שנאן.

86

זוהר חדש מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר הכפרת וב' הכרובים

 לעילא. רזא דיליה, נחתא לתתא. כגוונא דההוא רזא דבראשית סלקא לעילא, ולא אתרשים ברשימו, נפקא רשימו לתתא, ואתעביד מניה כפורתא עילאה, רשימא ברשימין תלתא. ברזא יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה. מאלין תלת, נפקו תלת אחרנין, ואינון שית, והיינו בר"א שי"ת.[אות מט] אתפרש כפורתא דא לסטר דרום ומערב, ואפיק תרין כרובים כחדא, דכר ונוקבא, דישתכחון דא לקבל דא. דרום, איהו ראש, כהן נוטל בראש. ואיהו בן דכר. מערב איהו נוקבא, בת יחידה, בת היתה לאברהם ודאי. והיינו ברזא דא, בראשית: ב"ת רא"ש. י' כפורתא, דלא אשתמודע, עד דאתפרס בפריסו, ואפיק תרין אלין. כגוונא דא ה'. וע"ד. בת, בת ראש, בת לאברהם. י'

87

זוהר חדש מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר כי יקרא קן צפור

 שכינתא.[אות מח] בדרך: דא קבורת רחל, דאיהי קיימא בפרשת דרכים, ויבשר לה וינחם לה ולא צביאת לקבלא תנחומין, הה"ד מאנה להנחם על בניה. ובשביל דאזלו עמו בקרי, גלה להון, ושכינתא גלתה עמהון.[אות מט] בכל עץ: דא יריחו. או על הארץ: דא ירושלם. אפרוחים: אלין כרובים דלעילא. או ביצים: אלין כרובים דלתתא. אנפי רברבי, ואנפי זוטרי.[אות נ] והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים לא תקח האם על הבנים שלח תשלח את האם. הה"ד, ובפשעיכם שלחה אמכם. ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים, בשביל דאימא אזלא ומנדדא מגוזלה ומקינה. ודא גרים לך אריכו דאנפין, שית

88

זוהר חדש מהדורת הסולם - רות מאמר אלכה נא השדה הוא חקל תפוחין קדישין

 דהא תיאובתא דילה לאתדבקא תמיד עם הנערים, אלין כרובין קדישין, דכל תיאובתא דילה בהו. מלה דא ברזא קדישא איהו.[אות תקיא] ואי תימא, מלה כדיבא אמרת, והא איהו אמר וכה תדבקין עם נערותי, ולא אמר עם הנערים. אלא שמא דאיקרי כה, לא איהו אלא כד אתקנת על תרין כרובים, לקבלא ברכאן ברזא דכ"ה אתוון דיחודא, דאינון שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד. הא חמש ועשרים אתוון דיחודא, בתקונא דכרובים, דכיון דאתקנת בהו, כדין אתקרי כ"ה, וכדין אמר וכ"ה תדבקין. ועם כל דא, עם נערותי. דכולא אצטריך, דלא לשבקא לון דוכרין ונוקבין.[אות תקיב] וגם לא תעבורי מזה. רב ייבא סבא

89

זוהר חדש מהדורת הסולם - מדרש הנעלם על איכה מאמר ויגרש את האדם

 דכתיב ביה ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם כו'. נפלת כרסייא, נפל כלא.[אות כ] וישכן, ההוא דתריך לדא, אשכין ואשרי יישובא אחרא, בהיפוכא. בשעתא דאתחריב בי מקדשא, סליק לכבוד עילאה לעילא, ואזעיר דיוקניה מכמה דהוות. וכורסייא נטיל מניה ואתפרש.[אות כא] כביכול אשרי לג"ע עם כרובים לתתא, ואתפרש (דף צ"א ט"ד) מההוא כבוד עילאה. ואשרי לההיא להט החרב, למיקם בדוכתא דרבנותיה, למיטר ולמישאב ולמסתיר, ההוא אורח דאנגיד מעץ החיים.[אות כב] ושלמה מלכא צווח ואמר, תחת שלוש רגזה ארץ כו' תחת עבד כי ימלוך כו' ושפחה כי תירש גברתה. שפחה לגו, גבירתה לבר. איכה ישבה בדד, מאי בדד. כמא

90

זוהר חדש מהדורת הסולם - מדרש הנעלם על איכה מאמר וזכור את בוראך בימי בחורותיך

 דדוד. ותפר האביונה, דאתבטל עבידת בית אלהנא. כי הולך האדם לבית עולמו, דא הוא כבוד, דאסתלק לעילא. ובני נשא צווחין, ולית מאן דישגח בהו.[אות צט] עד אשר לא ירתק חבל הכסף, אתר דכהנא מקטיר קטורת על מדבחא דלגאו. ותרץ גלת הזהב, דא הוא בית קדש הקדשים, דתמן כרובים דדהב. ותשבר כד על המבוע, דא מלכות בית דוד דאיתבר.[אות ק] וישב העפר על הארץ כשהיה, יתחרב בי מקדשא, ויהא כעפרא. והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה, דא שכינתא, ואסתלקותא דרוח נבואה מן עלמא.[אות קא] רבי יודאי פתח, ביום שיזעו שמרי הבית, אלין תנאים ואמוראים, דהוו נטרי עמא דארעא

1234567891011121314151617181920