כרובים

כרובים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 565 מקורות עבור כרובים. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת וארא מאמר ד' יסודין ארמ"ע

 דצפון. השתא אשתכח דרומי"ת מזרחי"ת. מזרחי"ת צפוני"ת. צפוני"ת מערבי"ת. מערבי"ת דרומי"ת וכלהו כלילן דא בדא, לאשתלשלא חד בחד.[אות מב] כגוונא דא, צפון עביד דהבא. דמסטרא דתוקפא דאשא, אתעביד דהבא. והיינו דכתיב, מצפון זהב יאתה. דאש אתאחיד בעפר, ואתעביד דהבא. והיינו דכתיב, ועפרות זהב לו. ורזא דא, שנים כרובים זהב.[אות מג] מים אתאחיד בעפר, וקרירותא בלחותא עביד כסף, השתא הא עפר אתאחיד בתרין סטרין, בזהב ובכסף, ואתייהיב בינייהו. רוחא אחיד למים, ואחיד (דף כ"ד ע"ב) לאש, ואפיק תרין כחד, דאיהו עין נחשת קלל. ועפר דקאמרן, כד איהו בלחודוי, ביבישו וקרירו דיליה, נפיק ברזל, וסימניך, אם קהה הברזל וגו'.[אות

72

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר ג' זהב כסף ונחשת

 זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר ג' זהב כסף ונחשת[אות תח] כרובים אינון זהב, כמה דאוקמוה, בגין דנפקי מסטרא דזהב, ולא אתערב בהו כסף, ולא גוון אחרא, ודא איהו גוון זהב ירקרק. במשכן מתערבין גוונין, זהב וכסף למיהך כחדא, למהוי רזא דלעילא בחד. תו נחשת למהוי בהדייהו, ולמיזל בינייהו כל סטרין, לאשתכחא שלימו בכלא כחדא, דכתיב זהב וכסף ונחשת.[אות תט] ד"א זהב וכסף. זהב דאתהדר לכסף, וכסף לזהב, וכלא אתכליל כחדא, ובדוכתא חדא. בתלת גוונין אתהדר, כד אצטריך לחדוותא ולא דינא, זהב. כד אצטריך לרחמי, כסף. כד אצטריך תקפא דדינא, נחשת.[אות תי] וע"ד אסתכל משה, בעובדא

73

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר והנה טוב מאוד

 רבים, עבד ליה ישר, ולבתר סרח, ואטריד מגנתא דעדן.[אות תלד] גן עדן איהו בארעא, נטיע באינון נטיען דנטע ליה קב"ה, כד"א ויטע יי' אלהים גן בעדן מקדם, איהו נטע ליה בשמא שלים, כגוונא עלאה לעילא. וכל דיוקנין עלאין כלהו, מרקמן ומתציירן בהאי גן עדן דלתתא, ותמן אינון כרובים. לאו אינון גליפין בגליפוי דבני נשא מדהבא או ממלה אחרא, אלא כלהו נהורין דלעילא, גליפין ומתציירין בציורא מרקמא, עובדי ידי אומנא דשמא שלים דקב"ה, וכלהו מחקקן תמן. וכל דיוקנין וציורין דהאי עלמא, כלהו מתציירן תמן, וגליפן ומתחקקן תמן, כלהו כגוונא דהאי עלמא.[אות תלה] ואתר דא איהו מדורא לרוחין קדישין, בין

74

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר ב' תכלת

 יי'. מההוא דחילו דיליה, ועל דא תכלת במשכנא.[אות תפג] אמר רבי יצחק, האי דאמר מר תכלת כרסייא דדינא איהי, וכד איהי קיימא בגוונא דא, כדין איהי כרסייא למידן דיני נפשאן. אימתי איהי ברחמי. אמר ליה, בשעתא דכרובים מהדרן אנפייהו דא עם דא, ומסתכלן אנפין באנפין. כיון דאינון כרובים מסתכלן אנפין באנפין כדין כל גוונין מתתקנן, ואתהפך גוון תכלא לגוון אחרא. מתהפך גוון ירוק, לגוון זהב.[אות תפד] ועל דא, בהפוכא דגוונין, אתהפך מדינא לרחמי, וכן מרחמי לדינא, וכלא בהפוכא דגוונין. כמה דמסדרין ישראל תקונייהו לגבי קב"ה, הכי קיימא כלא, והכי אתסדר. ועל דא כתיב ישראל אשר בך אתפאר, באינון

75

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר וירכב על כרוב ויעף

 זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר וירכב על כרוב ויעף[אות תתקכב] אמר ר' יצחק, כתיב ונתתי נערים שריהם ותעלולים ימשלו בם, היינו דכתיב ועשית שנים כרובים זהב. כתיב יושב הכרובים, וכתיב וירכב על כרוב ויעף. יושב הכרובים, כד שריא לאתיישבא בשלימותא, כתיב יושב הכרובים. וכד לא שריא, ולא אתיישבא מלכא בכרסיא, כתיב וירכב על כרוב חד, דלא אתיישבא מלכא בכרסייה. יושב הכרובים תרי.[אות תתקכג] אמר רבי יוסי, ווי לעלמא, כד חד כרוב אהדר אנפיה מחבריה, דהא כתיב ופניהם איש אל אחיו, כד הוה שלמא בעלמא. אמר רבי יצחק, הא תנינן ערות אביך וערות אמך לא תגלה, ווי

76

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר על כן עלמות אהבוך

 בתוך הענן ממש, כי בענן אראה על הכפרת. הה"ד, וברא יי' על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן. וכתיב, כי ענן יי' על המשכן יומם.[אות נב] ותאנא, האי דכתיב, וירד יי' בענן. בענן אראה על הכפרת. תאנא, אתר דהוו שראן אינון כרובי, כמה דאוקימנא, כרובים על את הוו יתבין. ותאנא, ג' זמנין ביומא אתרחיש ניסא, בגדפייהו. בשעתא דאתגלי עלייהו קדושה דמלכא, אינון מגרמייהו סלקין גדפייהו, ופרסין לון, וחפיין על כפורתא. לבתר קמיטין גדפייהו, ונאחזין בגופייהו כד"א והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה, פורשי ולא פרושי. סוככים ולא סכוכים. דא באת הוו קיימי וחדאן בשכינתא.

77

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר ופניהם איש אל אחיו

 מאמר ופניהם איש אל אחיו[אות נז] וכתיב, וישמע את הקול מדבר אליו מבין שני הכרובים וידבר אליו. ר' יצחק אמר, מכאן אוליפנא דבכל אתר דלא אשתכח דכר ונוקבא, לאו כדאי למחמי אפי שכינתא. הה"ד, ישבו ישרים את פניך, ותנינן, כתיב, צדיק וישר הוא, דכר ונוקבא, אוף הכא כרובים דכר ונוקבא. ועלייהו כתיב, אתה כוננת מישרים. ועמים במישרים. ובגיני כך, ופניהם איש אל אחיו, והא אוקימנא.

78

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר רב מתיבתא

 אינון חד. אמר לון, אלין תרין שמהן דשמע ישראל, דאינון יי' יי'. אלהינו אשתתף בהו, ואיהו חותמא דגושפנקא, אמת. וכד מתחברן כחדא אינון חד ביחודא חדא.[אות צז] תו אמר, תרין אינון וחד אתהדר. כד שליט. טאס על גדפי רוחא, ושאט במאתן אלף, ואתטמר. אמר לון, אלין תרין כרובים, דהוה רכיב בהו קב"ה. ומן יומא דאגניז יוסף מאחוי, אגניז חד, ואשתאר חד לגבי בנימין, הה"ד וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח. ואגניז במאתן אלף עלמין ואתטמר, ההוא דרכיב עליה, דאינון מאתן אלף גניזין, אינון דיליה, בריך הוא.[אות צח] פוקו מהכא, זכאין אתון, נפקו, יהב לון ההוא ממנא

79

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר מה בין תם לתמים

 דלא אסתכל, באינון תלת מלין טמירין, מה לעילא, מה לתתא וכו'. זמין איהו לאתפתחא באורייתא, ולפקחא עיינין בה. אילנא דתמני סרי, שדרתו דב"נ, כד כפיף קמי מאריה, יזקוף ויתקיים לתחיית מתייא. אי לא כפיף במודים, אתעביד חויא, ולית ליה תקומה לההוא זמנא.[אות קלא] מאן דעאל בין תרין כרובים לגו. מאן דעאל שיעור תרין פתחין, לגו בי כנשתא, אתדבק במאריה, ורעותיה אתעביד. מאן דמעיין בצלותיה, ואסתכל בה, רחיק מרעותיה דשאיל. קרבנא דרביא, כד קרב ב"נ בריה לבי ספרא, או למילה, דא קרבנא שלים לאתקבלא. מכאן ולהלאה רחימין, זילו.

80

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר קריאת התורה

 ממאן. מדחילו דמלאך המות, דהא אוריך יומין. ונשגב דלא יתנזק לעלמין.[אות קמ] בההוא מגדל דסלקא בין אינון מגדלין, קיימא נהירו חד, בדיוקנא דס"ת, כד אתי ההוא ציפרא, נטלא ההוא מגדל מאתריה, וקאים גו אמצעיתא דעזרה, גו גדפי דכרובים. ומה דהוה. רומיה לרום שמיא מאיך ועאל תחות אינון כרובים, ושורוי בין רישי כרובים.[אות קמא] תלת מאה פתחין תמן, בפתחא דאמצעיתא, קיימא נהירא דא, דיוקנא דס"ת, ביה זמין מלך ישראל למקרי בפרשת הקהל. ודא ליהוי מלכא משיחא, ולא אחרא.[אות קמב] ובההוא ס"ת דההוא נהירו, אי חסידא קדישא, זכאה איהו דמפומיה ישמעו, קל נעימו דמלוי מאינון מלין סתימין דפריש באורייתא.

1234567891011121314151617181920