כרובים

כרובים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 565 מקורות עבור כרובים. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר תדשא הארץ דשא

 מתקנא להאי עשב ארץ. דפולחנא דלהון למאריהון, לספקא על ידיהון מההיא ארץ, טרפא ומזוני להאי עלמא, ולאתברכן בני נשא מברכן דלעיל.[אות פ] עץ פרי עושה פרי, דרגא על דרגא, דכר ונוקבא. כמה דעץ פרי אפיק חילא דעץ עושה פרי, אוף הכא אפיק איהו. ומאן איהו, אלין אנון כרובים ותמרות. מאי תמרות, אלין אנון דסלקי בתננא דקרבנא ומתתקני בהדיה ואקרון תמרות עשן. וכלהו קיימין בתקונייהו לעבודת האדם, מה דלא קיימא כן חציר, דהא אתעתד למיכל, דכתיב הנה נא בהמות אשר עשיתי עמך חציר כבקר יאכל.[אות פא] עץ פרי עושה פרי. דיוקנא דכר ונוקבא, ודמות פניהם פני אדם. אלין לאו

62

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר יהי מארת

 תרעין דלעיל, לא שבקו לה, נזף קב"ה בה, ואטיל לה בשפולי ימא.[אות ק] ויתבת תמן, עד דחטא אדם ואנתתיה, כדין אפיק לה קב"ה משפולי ימא, ושלטא על כל אינון רביי אפי זוטרא, דבני נשא, דאתחזון לאתענשא בחובי דאבוהון. ואיהי אזלא משטטא בעלמא, קריבת לתרעי ג"ע דארעא, וחמת כרובים נטרי תרעי דג"ע, ויתבא תמן לגבי ההוא להט החרב, בגין דהיא נפקת מסטרא דההוא להט.[אות קא] בשעתא דההוא להט אתהפך, ערקת ומשטטת בעלמא, ואשתכחת רביי דאתחזון לאתענשא. וחייכת בהו, וקטילת לון, ודא איהו בגריעו דסיהרא, דאזעירת נהורא, ודא מארת, כד אתיליד קין לא יכלא לאתדבקא ביה, לבתר אתקריבת בהדיה ואולידת

63

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר מיין אעדו ואולידו חשוכא

 במים עליותיו וגו', במים, אלין מיין עלאין דכלא, דבהו תקין ביתא, כד"א בחכמה יבנה בית, ובתבונה יתכונן.[אות שעא] השם עבים רכובו. ר' ייסא סבא פליג, עבים ע"ב י"ם, עב דאיהו חשך, שמאלא, דקיימא על ים דא. המהלך על כנפי רוח, דא רוחא דמקדשא עלאה, ורזא דא שנים כרובים זהב, כתיב וירכב על כרוב ויעוף וידא על כנפי רוח, וירכב על כרוב, חד, לבתר איגלי על כנפי רוח. ועד דהאי אתער לא אתגלי בהאי.[אות שעב] רבי יוסי אמר כתיב ומים תכן במדה, במדה ממש אתקין להו, כד מטון לגווה, ואינון תקונא דעלמא, כד מטו מסטרא דגבורה. אמר רבי אבא

64

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית ב מאמר היכל ז' קדש קדשים

 זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית ב מאמר היכל ז' קדש קדשים[אות קלז] היכלא שביעאה: היכלא דא, לאו ביה דיוקנא ממש, כלא איהו בסתימו. גו רזא דרזין, פרוכתא דפריסא. קיימין כלהו היכלין, דלא לאתחזאה תרין כרובים. לגו מן דא קיימא כפורתא, דיוקנא דקדש קודשין, בגין כך היכלא דא אקרי קדש הקדשים. האי קדש הקדשים, אתר מתתקנא, לההוא נשמתא עלאה, כללא דכלא, עלמא דאתי לגבי האי עלאי.[אות קלח] דהא כד מתחברן, כלהו רוחי דא בדא, ואשתלימו דא עם דא, כדקא חזי, כדין אתער רוחא עלאה נשמתא דכלא, לגבי עילא, סתימא דכל סתימין, לאתערא על כלא, לאנהרא לון מעילא לתתא,

65

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת לך לך מאמר תלת דרגין נר"נ

 דחיי. ודא סלקא לעילא מיד. וכל הני תלת דרגין מתקשרין כחדא דא בדא. וכד מתפרשן, כלהו סלקין, ותבין לההוא אתר דנפקו מניה.[אות קד] כד האי רוחא נפקת מהאי עלמא, ועאלת בגו מערתא דאדם ואבהן תמן, אינון יהבין לה פנקס סימנא, ועאלת לגבי גנתא דעדן. קריבת תמן ואשכחת כרובים וההוא להט החרב המתהפכת. אי זכאת, חמאן פנקס סימנא, ופתחין לה פתחא, ועאלת. ואי לא, דחיין לה לבר.[אות קה] ויתבא תמן כל ההוא זמנא דיתבא, מתלבשא תמן בדיוקנא דהאי עלמא. ובריש ירחי ושבתי, כד בעאת לסלקא, צדיקייא דבגנתא דעדן, יהבין לה פנקס סימנא, וסלקת בההוא עמודא, ופגעת באינון נטרי חומות

66

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויצא מאמר וימצא דודאים בשדה

 וסתרא דא, וילך ראובן, דא סטרא דדרום, בג"כ דגליה בדרום, דאיהו רישא לתריסר תחומין, ותיאובתיה דסטר דרום, לאשכחא עילה ותקרובא למטרוניתא לברכא לה.[אות רג] מה כתיב, וימצא דודאים בשדה, אזל לחפשא בכל אינון גניזין דילה, ואשכח בהאי שדה, אינון דודאים, ועלייהו אתמר הדודאים נתנו ריח, ואינון תרין כרובים, דאינון תקונין דילה, לאתערא אתערו לעילא, דהא בכל אינון תקונין דהאי שדה, לית תקונא דיתער לגבי עילא, בר כרובים.[אות רד] סטר דרום, אימתי אתער לגבה, לאשכחא עילה לברכה לה. בימי קציר חטים, בזמנא דפליגת חולק שללא לאוכלוסהא, וכלהו חצדי חקלא. מיד ויבא אותם אל לאה אמו, סליק ריחא, ואתערו דלהון

67

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר המלאך הגואל

 אלעזר אמר, כיון דבריך יעקב ואתכוון מתתא לעילא, כדין אמשיך מעילא לתתא, דכתיב האלקים הרועה אותי, כיון דאיהו נטיל, יהיב ברכאן להאי אתר, כיון דאמטי ברכאן להאי אתר, כדין פתח ואמר המלאך הגואל וגו'.[אות שצו] פתח ואמר כי הכרובים פורשי כנפים אל מקום הארון וגו'. תא חזי, כרובים באת ובניסא הוו קיימי, תלת זמנין ביומא הוו פרשי גדפיהון, וסככי על ארונא לתתא, דכתיב פורשי כנפים, פרושי לא כתיב, אלא פורשי.[אות שצז] ות"ח קב"ה עביד לתתא כגוונא דלעילא, כרובים: דיוקנא דלהון כחיזו רביין, וקיימין תחות האי אתר, מימינא ומשמאלא, ואלין אתברכן בקדמיתא, מהנהו ברכאן דנגדן מעילא, ומהכא נגדי ברכאן

68

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר ג' משמורות

 דלעילא הכא.[אות תמח] ת"ח האי אבן אית עלה שבעה עינים, כד"א על אבן אחת שבעה עינים, על מה אתקריאת שתייה. חד דמנה אשתיל עלמא. וחד, שתייה. שת יה, דשוי קב"ה לה, לאתברכא מנה עלמא, בגין דעלמא מנה מתברכא.[אות תמט] ות"ח בשעתא דעאל שמשא, הני כרובים דקיימין בהאי דוכתא, והוו יתבי באת, הוו אקשן גדפייהו לעיל, ופרשי לון, ואשתמע קול נגונא דגדפייהו לעילא, וכדין שראן לנגנא אינון מלאכין, דאמרי שירתא בשירותא דליליא, בגין דיסלק יקריה דקב"ה, מתתא לעילא. ומאי שירתא הוו אמרו, ההוא נגונא דגדפייהו דכרובים, הנה ברכו את ה' כל עבדי ה' וגו', שאו ידכם קדש וגו', וכדין

69

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר ועז מלך משפט אהב

 במשפט אתקיים ארעא, כד"א מלך במשפט יעמיד ארץ.[אות תעז] ובגין כך, ועז מלך משפט אהב, ולא אתתקנת כנסת ישראל אלא במשפט, בגין דמתמן אתזנת, וכל ברכאן דנטלא, מתמן נטלא. ובגין כך ועז מלך משפט אהב, כל תאיבו, וכל רחימו דילה לקביל משפט. אתה כוננת משרים, רזא דתרין כרובים לתתא, דאינון תקונא ויישובא דעלמא, והא אתמר.

70

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר יהודה אתה יודוך אחיך

 דמלה, אדם במה דחטא אתפס, וגרים מותא ליה ולכל עלמא, וגרים לההוא אילנא דחטא ביה, תירוכין, לאתרכא ביה, ולאתתרכא בבנוי לעלמין. הה"ד ויגרש את האדם, את דייקא, כמה דכתיב ואראה את ה', אוף הכי את האדם.[אות תקעב] וישכן מקדם לג"ע וגו', האי לתתא. וכמה דכרובים לעילא, אית כרובים לתתא, והאי אילנא אשרי עלייהו. ואת להט החרב המתהפכת, אינון טפסי דשלהובי דאשא, מההוא חרבא דמתלהטא. המתהפכת, דא האי חרבא, דינקא בתרין סטרין, ואתהפכא מסטרא דא לסטרא אחרא. ד"א המתהפכת, דא להט אינון טפסי דשלהובא דקאמרן, דמתהפכן, לזמנין גוברין ולזמנין נשין ומתהפכן מדוכתייהו לכלא, וכל דא, לשמור את דרך עץ החיים.

1234567891011121314151617181920